Vyhledávaní

8 Azs 318/2018 - 40

8 Azs 318/2018-40


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného
a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci žalobce:
O. R. R. O., zast. Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti
žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů
1634/3, Praha, proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 6. 2017, čj. MV-52864-4/SO-2017, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 9. 2018,
čj. 62 A 162/2017-65,

t a k t o :

I. Kasační stížnosti s e p ř i z n á v á odkladný účinek.

II. Žalobci s e u k l á d á zaplatit soudní poplatek za podání návrhu na přiznání
odkladného účinku kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení
tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 2. 3. 2017, čj. OAM-9090-35/PP-2016, byla
podle § 87e odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, zamítnuta žádost žalobce o vydání povolení k přechodnému
pobytu. Žalovaná v záhlaví označeným rozhodnutím odvolání žalobce zamítla a citované
rozhodnutí potvrdila.

[2] Žalobu proti rozhodnutí žalované Krajský soud v Brně v záhlaví označeným rozsudkem
zamítl.

[3] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 9. 10. 2018
blanketní kasační stížnost, s níž spojil i návrh na přiznání odkladného účinku (taktéž bez
odůvodnění); v kasační stížnosti přislíbil, že ji ve lhůtě 14 dní doplní. Soudní poplatek
stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil. Dne 19. 10. 2018 stěžovatel doručil
Nejvyššímu správnímu soudu doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
Protože stěžovatel v avizované době důvody kasační stížnosti nedoplnil, vyzval jej Nejvyšší
správní soud usnesením ze dne 25. 10. 2015, čj. 8 Azs 318/2018-34, aby tak učinil ve lhůtě
jednoho měsíce; zároveň Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dní zaplatil
soudní poplatek za kasační stížnost; citované usnesení nabylo právní moci dne 31. 10. 2018.
Stěžovatel zaplatil dne 7. 11. 2018 soudní poplatek za kasační stížnost. Dne 22. 11. 2018
(v 17:28 hod.) doručil stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu doplnění kasační stížnosti
8 Azs 318/2018-41

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/