Vyhledávaní

9 As 175/2018 - 17 dokument judikát

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: M. Z., zast.
Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 10. 10. 2017, č. j. MSK 43225/2017, v řízení o kasační stížnosti žalovaného
proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2018, č. j. 19 A 35/2017 - 46,

t a k t o :

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2018, č. j. 19 A 35/2017 - 46,
s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým bylo podle
§ 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s. ř. s.“), zrušeno jím vydané shora specifikované rozhodnutí. Tímto rozhodnutím bylo
zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 17. 2. 2017,
č. j. SMO/065178/17/DSČ/Fal (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“).

[2] Prvostupňovým rozhodnutím byl žalobce jako provozovatel vozidla uznán vinným
ze spáchání správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění účinném pro projednávanou věc, kterého se dopustil porušením povinnosti uvedené
v § 10 odst. 3 téhož zákona, neboť nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly
dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto
zákonem.
[3] Osobní motorové vozidlo tovární značky Audi, X, jehož je žalobce provozovatelem, vjelo
dne 23. 10. 2015 v 07:52 hodin v Moravské Ostravě do křižovatky Sokolská třída – Českobratrská
řízené tříbarevnou světelnou signalizací, po ulici Českobratrská, ve směru jízdy od Bazalů vpravo
na ulici Sokolská třída, aniž by jeho blíže nezjištěný řidič respektoval signál S2a – červeného
světla se směrovou šipkou „Stůj“, a před křižovatkou zastavil.
9 As 175/2018

[4] Krajský soud žalobou napadené rozhodnutí zrušil pro vadu řízení, neboť skutkový stav,
který vzal stěžovatel za základ napadeného rozhodnutí, neměl oporu ve spisu. Dle žalobou
napadeného rozhodnutí učinil správní orgán I. stupně nezbytné kroky ke zjištění pachatele
přestupku (L. H. N.), kterého se mu nepovedlo ztotožnit. Krajský soud konstatoval, že ve spisu
jsou obsažena sdělení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, Úřadu práce České
republiky a České správy sociálního zabezpečení, že se žalobcem označený řidič vozidla na území
České republiky v minulosti nezdržoval ani nezdržuje. Závěr, že žalobcem označená osoba řidiče
je smyšlená, respektive se v České republice nikdy nezdržovala, založil správní orgán I. stupně
rovněž na zjištění ze své úřední činnosti, že označený řidič byl obeslán v dalších správních
řízeních (jejichž spisové značky uvedl), přičemž příslušné zásilky byly vráceny zpět bez uložení,
jelikož je adresát neznámý a nemá schránku. Toto tvrzení však není podpořeno žádným
podkladem. Je nezbytné, aby ve správním spisu byly obsaženy veškeré podklady, o které se
rozhodnutí opírá, aby se s nimi mohl žalobce seznámit a vyjádřit se k nim. To se týká i informací,
které správní orgán zjistil z úřední činnosti. Jelikož součástí správního spisu nejsou podklady,
z nichž správní orgány dovodily, že si žalobcem označený řidič v jiných správních řízeních
nepřebírá zásilky, nemá skutkový stav, který vzal stěžovatel za základ svého rozhodnutí, oporu ve
správním spisu.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/