Vyhledávaní

Vol 77/2018 - 21

., ,., “11118 , * 10177/201s._„1

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí, složeném z předsedy senátu Tomáše
Langáška a soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkově, Radana Malíka, Petra Mikeše, Pavla Molka
jako soudce zpravodaje a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: JUDr. Luboš
Melichar, bytem ]. Bendy 1311/16, České Budějovice, a dalších účastníků řízení: 1) Státní
volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, 2) JUDr. Ladislav Faktor, bytem
U T ří lvů 256/5, České Budějovice, zastoupen JUDr. Ladislavem Dusilem, advokátem se sídlem
náměstí Přemysla Otakara ll. 123/36, České Budějovice, ve věci návrhu na vyslovení neplatnosti
hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
(první kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (druhé kolo) ve volebním obvodu č. 14 v Českých

Budějovicích,

t a k t o :
1. Návrh se zamítá.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodněnť
[1] Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 10. 2018 se navrhovatel

domáhá vyslovení neplatnosti hlasování ve volebním obvodu č. 14 vČeských Budějovicích.
Navrhovatel uvádí, že vinformaci o způsobu hlasování pro volby do Senátu Parlamentu ČR
(dále jen „informace o způsobu hlasování“), která byla rozeslána spolu s hlasovacími lístky, bylo
uvedeno, že ve druhém kole voleb je voličem i občan ČR, který dosáhl věku 18 let nejpozději
13. 10. 2018. Tato definice je však v rozporu s $ 1 odst. 7 větou první zákona č. 247/1995 Sb.,
ovolbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(dále jen „volební zákon“), podle kterého je voličem občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Občan, který dosáhl věku 18 let alespoň druhý den druhého kola voleb
do Senátu, může v tomto druhém kole volit, nesplňuje však podle navrhovatele definici voliče.
Přitom "_\ 19 odst. 6 věta druhá volebního zákona stanoví, že s voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný „volič“ a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky. Volební komise jistě dbají, aby při využití tohoto způsobu hlasování byl vždy
nápomocen volič, nikoli jiná osoba; zároveň jistě existují občané České republiky narození
v období od 7. 10. 2000 do 13. 10. 2000. Pokud volební komise umožňovaly, aby takové osoby
byly nápomocny jiným při hlasování, nebo to naopak znemožňovaly, muselo dojít k ovlivnění
výsledku hlasování, byť velikost tohoto vlivu nelze nijak určit.

Vol 77/2018

]2j Další námitkou brojí navrhovatel proti tomu, že ve městě České Budějovice bylo „jako
obvykle“ oznámení o době a místě konání voleb zveřejněno zřejmě pouze před volebními
místnostmi, rozhodně nikoli na území všech volebních okrsků, jak požaduje $ 15 odst. 1 věta
druhá volebního zákona.

[3] Dále navrhovatel namítá, že v 1nformac1 o způsobu hlasování bylo uvedeno,
že „nm/77577 /7 ve 770/75 7ch 717772717 720/6/2 .., ;hkěboLO/z"v (lz/7707177 7772 727677777 jmě/ya 770/(7/7777/70 obvodu 7777/70 77 6777677777757
(777711371 fi duvod/77 borbzlalzzace 776/70 slz/„žeby crazy), jkrdná 56 a_lestzckaaa j)) 0015377 7777 70%:0777/ palebným prám“ .
Taková formulace je však rozporná s $ 6 odst. 1 písm. b) a odst. 4 volebního zákona, který
upravuje zapisování do zvláštního seznamu vpřípadě voličů nacházejících se v nemocnici,
porodnici nebo sanatoriu a přihlášených k trvalému pobytu na území jakéhokoli obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby do Senátu. Pokud by mohly být urto osoby zapisovány pouze do zvláštních
seznamů v rámci volebního obvodu, kde mají samy trvaly pobyt, znevýhodnovalo by je to oproti
voličům, kteří mají trvalý pobyt mimo území ČR. Míra ovlivnění výsledku voleb touto vadou
odpovídá počtu osob, které byly na území volebního obvodu č. 14 vněkterém z uvedených
zařízení a byly ovlivněny nesprávnými pokyny v informaci o způsobu hlasování,
nebo jim hlasování bylo dokonce znemožněno příslušnou volební komisí.

[4] Konečně navrhovatel brojí proti tomu, že u kandidáta jiřího Šestáka, který postoupil
do diuhého kola a v něm prohrál, bylo jako název koalice, která kandidáta prihlasila k registraci,
uvedeno: „,SPQHÍŠNI DU V I ROU. ] iOPB, 57/1 N KDU ČSL, 101309, 26/6772,
Smálm"ZÍ A DALŠÍ ]IHOCIJŠI “, přestože v ní žádná ze zelených stran a hnutí, SENÁTOR 21,
ani další Jihočeši fakticky zastoupeni nebyli.

[5] Navrhovatel proto navrhuje, aby soud vyslovil neplatnost prvního i druhého kola
hlasování při volbách do Senátu ve volebním obvodu č. 14.

[6] Státní volební komise ve vyjádření knávrhu uvedla, že text informace o způsobu
hlasování byl v letošním roce upraven na základě podnětů7 praxe tak,aby lépe plnil informační
roli vůči co nejširšímu okruhu voličů, takže nepřebírá rigidně text zákona, ale podává informaci
čitelnějším způsobem. Takto byla formulována i pasáž o tom, kdo je voličem, přičemž
anis 1 odst. 7 volebního zákona nezavdává důvod k pochybnostem o tom, že voličem je ten,
komu je přiznáno právo volit. Pasáž () překážkách ve výkonu volebního práva navazuje
na $ 6 odst. 4 volebního zákona, podle něhož se v případě voleb do Senátu zapisují do zvláštního
seznamu pouze voliči přihlášení k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny
volby, popřípadě voliči zapsaní do zvláštního seznamu. Pokud by zákon připustil realizaci
aktivního volebního práva voličem v jiném volebním obvodu, než ve kterém má trvalý pobyt,
smysl konkrétního rozdělení území na volební obvody by přišel vniveč. Naopak u voličů žijících
v zahraničí by bylo obtížné přiřadit je k určitému volebnímu obvodu, proto mohou ve volbách
do Senátu hlasovat na základě zápisu do zvlastniho seznamu voličů nebo na základě voličského
průkazu v jakémkoli volebním okrsku na území C eské republiky, kde jsou vyhlášeny volby
do Senátu, jak plyne 7 $ 6a odst. 3 písm. b) volebního zákona.

[7] Zvolený kandidát _]Ul)r. Ladislav Faktor ve vyjádření k návrhu nejprve uvedl,
že je na Nejvyšším správním soudu, aby ověřil, že je navrhovatel oprávněnou osobou zapsanou
do stálého seznamu ve volebním obvodu, kde byl kandidát zvolen. Z jeho návrhu také není zcela
patrno, proti komu směřuje ve smyslu $ 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního. Dále kandidát připomíná, že navrhovatel své domněnky či spekulace neodůvodňuje
žádnými konkrétními zjištěnými skutečnosti, nijak je neosvědčuje a už vůbec neprokazuje,
že by k ovlivnění hlasování a voleb skutečně došlo, a to dokonce hrubým způsobem. Vytýkaná
údajná pochybení formuluje navrhovatel pouze obecně, bez vztahu k napadeným senátním

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/