Vyhledávaní

10 As 72/2018 - 60 dokument judikát


U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely
Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: Řehák & Řehák, v. o. s., se sídlem
Chorinova 23, Česká Třebová, zast. Mgr. Petrem Krátkým, advokátem se sídlem Sukova
třída 1556, Pardubice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7,
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2017, čj. MV-134354-3/OBP-2017, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2018,
čj. 11 A 19/2018-20,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost snížený o 20 % ve výši
4000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce
žalobkyně Mgr. Petra Krátkého, advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto
usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 6. 3. 2018 proti rozsudku městského soudu
označenému v záhlaví kasační stížnost. Podáním doručeným NSS dne 31. 7. 2018 vzala
stěžovatelka svou kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět.

Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl
(§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel
svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, je jednoznačný a nevzbuzuje
pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby,
než o ní bylo rozhodnuto, soud usnesením řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení
s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.

NSS rozhodl o vrácení soudního poplatku za kasační stížnost tak, jak je uvedeno ve výroku
III. tohoto usnesení. Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační
stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním
jednáním. Vzhledem k tomu, že soud zastavil řízení v důsledku zpětvzetí kasační stížnosti
před prvním jednáním, jsou podmínky tohoto ustanovení splněny.
10 As 72/2018

NSS podotýká, že v částce vrácené zpět na účet stěžovatelky není zahrnut soudní poplatek,
který zaplatila za návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 1 000 Kč. Tento návrh soud
meritorně přezkoumal a rozhodl o něm usnesením ze dne 4. 4. 2018, čj. 10 As 72/2018-25.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. srpna 2018

Zdeněk Kühn
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/