Vyhledávaní

9 Ads 65/2018 - 20 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: J. K., proti
žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti
rozhodnutí žalované ze dne 24. 6. 2016, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení
Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 2. 2018, č. j. 18 Ad 3/2018 - 21,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla dle § 46
odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta jeho žaloba shora označenému rozhodnutí žalované (dále jen
„rozhodnutí žalované“). Tímto rozhodnutím žalovaná snížila stěžovateli dle § 56 odst. 1 písm. d)
a § 41 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
od 22. 7. 2016 invalidní důchod pro invaliditu III. stupně na invalidní důchod pro invaliditu
II. stupně, který činí 7 265 Kč měsíčně.

[2] Dne 27. 2. 2018 podal stěžovatel kasační stížnost.

[3] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen
advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná
nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů
vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 3. 2018, č. j. 9 Ads 65/2018 - 12, stěžovatele
vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou
jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má
vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon
advokacie. Stěžovatel byl zároveň poučen o následcích, které nastanou, pokud výzvě nevyhoví.

[5] Stěžovatel neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních
zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a ani za něj nejedná další osoba. Je proto nutné u něj
trvat na povinném zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti. V posuzované věci
nejde o případ, kdy judikatura dovodila, že na povinném zastoupení advokátem není třeba trvat
(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 1 Afs 65/2007 - 37,
9 Ads 65/2018

kde z důvodu řetězení stejného problému soud netrval na povinném zastoupení advokátem
či zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, která směřovala proti usnesení Krajského
soudu v Ústí nad Labem, jímž byla v řízení o žalobě zamítnuta žádost o osvobození od soudních
poplatků).

[6] Zmíněné usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu jeho pobytu. Zásilku však
nebylo možné vložit do jeho domovní schránky, proto byla dne 13. 3. 2018 vrácena soudu.
Stěžovateli bylo v místě prováděného pokusu o doručování o této skutečnosti zanecháno
písemné oznámení.

[7] Dne 16. 3. 2018 bylo dle § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, vyvěšeno oznámení o vyvěšení písemnosti na úřední desce soudu.
Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení, tj. dne 26. 3. 2018. Lhůta
pro předložení plné moci advokátovi (či prokázání vysokoškolského právnického vzdělání)
uplynula dne 5. 4. 2018.

[8] Jelikož stěžovatel v soudem stanovené lhůtě nedoložil plnou moc advokáta
pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, jakož i soudu neprokázal, že má vysokoškolské
právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, soud
rozhodl tak, že kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl,
neboť není splněna podmínka řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn,
pročež v řízení nelze pokračovat.

[9] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení
s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků řízení o kasační stížnosti právo na náhradu
nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2018

JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/