Vyhledávaní

9 As 269/2017 - 20 dokument judikaturaU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: O. P., zast. Mgr.
Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému:
Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 1387/7, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného
ze dne 5. 8. 2015, č. j. 40063-2/2015-900000-304.1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2017, č. j. 33 A 81/2015 - 33,
t a k t o :
I. Kasační stížnost s e o d m í t á .
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč,
který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho právního
zástupce Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4,
a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále „stěžovatel“) napadl shora označený rozsudek
Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti
rozhodnutí žalovaného uvedenému v záhlaví.

[2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatel napadá
rozsudek krajského soudu, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 1. 9. 2017,
č. j. 9 As 269/2017 - 10, vyzval, aby tuto vadu kasační stížnosti odstranil. Současně jej poučil
o následku nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti.

[3] Usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovateli prostřednictvím jeho
zástupce doručeno dne 6. 9. 2017. Posledním dnem určené měsíční lhůty k doplnění kasační
stížnosti tak byl pátek 6. 10. 2017. V této lhůtě však stěžovatel svou kasační stížnost nedoplnil
o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Jen v této lhůtě bylo možno rozšířit
důvody kasační stížnosti (§ 106 odst. 3, věta druhá, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „s. ř. s.“).

[4] Pro nedoplnění důvodů, pro které stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu,
není možné v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 37
9 As 269/2017

odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť stěžovatel tuto vadu ani k výzvě v určené lhůtě
neodstranil.

[5] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž
nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Stěžovatel za kasační stížnost zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Jelikož byla
kasační stížnost odmítnuta, aniž by jejímu odmítnutí předcházelo jednání, Nejvyšší správní soud
rozhodl o vrácení tohoto soudního poplatku dle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o soudních poplatcích“). Třicetidenní lhůta k vrácení tohoto poplatku vychází z § 10a odst. 1
zákona o soudních poplatcích.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. října 2017

JUDr. Radan Malík
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/