Vyhledávaní

5 As 86/2018 - 84 dokument judikát


O P R A V N É U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci
žalobce: I. M., zastoupen Mgr. Petrem Kazderou advokátem se sídlem Jiráskovo náměstí
159/10, Ostrava, proti žalovanému: Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice,
se sídlem Orlovská 670/35, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku
Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 2. 2018, č. j. 22 A 138/2016 – 63,
t a k t o :
I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. května 2019, č. j. 5 As 86/2018 – 73,
zní ve výroku III. správně následovně:
„III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Petru Kazderovi, advokátovi se sídlem
Jiráskovo náměstí 159/10, Ostrava, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování
a náhrada hotových výdajů v řízení o kasační stížnosti ve výši 16 456 Kč. Tato částka
mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu, a to do 30 dnů od právní moci
tohoto rozhodnutí.“
O d ů v o d n ě n í :

[1] Ve věci výše uvedené Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č. j. 5 As 86/2018 - 73
ve výroku III. o přiznání odměny za zastupování ustanovenému právnímu zástupci žalobce
ve výši 8228 Kč. Tato částka však byla stanovena bez přihlédnutí ke dvěma poradám právního
zástupce s klientem ve dnech 23. 11. 2018 a 10. 4. 2018, přičemž každá z nich přesáhla jednu
hodinu. Skutečnost, že tyto porady se stěžovatelem byly provedeny, vyplynula ze soudního spisu,
a to konkrétně z potvrzení Vězeňské služby Věznice Heřmanov ze dne 23. 11. 2018 a ze dne
10. 4. 2018.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/