Vyhledávaní

7 Azs 211/2017 - 32 dokument judikatura


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: P. T., zastoupen Mgr. Ing.
Jakubem Backou, advokátem se sídlem Sevastopolská 378/16, Praha, proti žalovanému:
Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce
proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 5. 2017, č. j. 17 A 38/2017 – 46,


t a k t o :


I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Ing. Jakuba Backy, s e u r č u j e částkou 8 228 Kč. Tato
částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci
tohoto rozsudku.


O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 2. 2017, č. j. OAM-31/LE-LE05-LE05-PS-2017, byl
žalobce zajištěn v zařízení pro zajištění cizinců podle § 46a odst. 1 písm. e) zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu).

II.

[2] Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, který ji
zamítl shora označeným rozsudkem. Krajský soud se ztotožnil se žalovaným, že byly splněny
podmínky uvedené v § 46a odst. 1 písm. e) zákona o azylu, přičemž použití zvláštních opatření
podle § 47 zákona o azylu by v případě žalobce nebylo účinné. Podle krajského soudu žalovaný
vycházel ze skutečností, které ve svém souhrnu svědčily závěru o nutnosti zajištění žalobce
a nemožnosti uložení zvláštních opatření. Z uvedených důvodů krajský soud žalobu zamítl.
7 Azs 211/2017

III.

[3] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační
stížnost z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Podle stěžovatele jsou závěry
žalovaného stran nemožnosti užití zvláštních opatření podle § 47 zákona o azylu nesprávné
a nedostatečné. Žalovaný nadto nezohlednil konkrétní okolnosti dané věci. Krajský soud proto
neměl aprobovat závěry žalovaného. Poukázal i na smysl zavedení institutu zvláštních opatření
a k tomu se vztahující judikaturu. S ohledem na uvedené důvody stěžovatel navrhl zrušení
rozsudku krajského soudu a rozhodnutí žalovaného.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/