Vyhledávaní

Vol 83/2018 - 12 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše
Langáška, soudců Josefa Baxy, Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra Mikeše
(soudce zpravodaj), Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatelky: JUDr. M.
H., proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 1634/4, Praha 4,
a 2) MUDr. Jitka Chalánková, ve věci návrhu na neplatnost hlasování nebo neplatnost volby
kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu, konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a ve dnech
12. a 13. 10. 2018, ve volebním obvodě č. 62 Prostějov

t a k t o :

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Navrhovatelka doručila dne 26. 10. 2018 Nejvyššímu správnímu soudu návrh
na neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu,
konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 a ve dnech 12. a 13. 10. 2018, ve volebním obvodě č. 62
Prostějov. Důvod neplatnosti hlasování shledávala v záměně úředních obálek pro hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí a ve volbách do Senátu v okrsku Slatinky. Návrh byl podán
elektronickou formou bez uznávaného elektronického podpisu. S ohledem na § 93 odst. 2 zákona
č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“),
k němu Nejvyšší správní soud nemohl přihlížet, o čemž byla navrhovatelka vyrozuměna přípisem
ze dne 31. 10. 2018, č. j. Vol 82/2018 - 19.
[2] Následně doručila navrhovatelka osobně dne 29. 10. 2018 Nejvyššímu správnímu soudu
tentýž návrh, který byl podepsán.
[3] Soud se nejprve zabýval tím, zda byl návrh podán včas.
[4] Podle § 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“),
je třeba návrh na neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta do Senátu podat
nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Státní volební komise
výsledky voleb vyhlásila svým sdělením o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb
do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo) publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 231/2018 Sb.
dne 16. 10. 2018. Lhůta pro podání návrhu podle citovaného ustanovení ve spojení s § 97a
Vol 83/2018

odst. 3 zákon o volbách do Parlamentu tedy uběhla dne 26. 10. 2018 v 16:00. Podepsaný návrh
doručený Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 10. 2018 byl tedy opožděný.
[5] Nejvyšší správní soud nicméně poznamenává, že návrhy na neplatnost hlasování v témže
obvodu, i ze stejných důvodů, které uvádí ve svém návrhu navrhovatelka, byly uplatněny i dalšími
dvěma navrhovateli a řízení o nich je vedeno pod sp. zn. Vol 76/2018 a Vol 81/2018
[6] Z uvedených důvodů soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1
písm. b) s. ř. s.].
[7] Podle ustanovení § 93 odst. 4 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů
řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2018

Tomáš Langášek
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/