Vyhledávaní

9 Afs 132/2017 - 32 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobkyně: VPI CZ,
v.o.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Praha 8, insolvenční správkyně dlužníka KRATOLIA
Trade a.s., se sídlem Žukovova 59/34, Ústí nad Labem - Střekov, zast. JUDr. Kateřinou
Radostovou, advokátkou se sídlem Břehová 208/8, Praha 1, proti žalovaným: 1) Odvolací
finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, a 2) Finanční úřad pro Ústecký
kraj, se sídlem Velká Hradební 61/39, Ústí nad Labem, o žalobě ze dne 22. 4. 2016, ve znění
opravy ze dne 13. 5. 2016 a doplnění ze dne 30. 8. 2016, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně
proti usnesení Krajského soud v Ústí nad Labem ze dne 26. 4. 2017, č. j. 15 Af 36/2016 - 62,

t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v v Ústí nad Labem ze dne 26. 4. 2017, č. j. 15 Af 36/2016 - 62,
s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla
odmítnuta její žaloba, kterou se domáhala

I. zrušení platebních výměrů ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785265/15/2501-50523-507095, ze dne
29. 7. 2015, č. j. 1785334/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785357/15/2501-
50523-507095, ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785379/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015,
č. j. 1785409/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785424/15/2501-50523-507095,
ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785445/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015,
č. j. 1785456/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785465/15/2501-50523-507095,
ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785478/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015,
č. j. 1785490/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785502/15/2501-50523-507095,
ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1785517/15/2501-50523-507095, ze dne 29. 7. 2015,
č. j. 1785535/15/2501-50523-507095,

9 Afs 132/2017

II. zrušení platebních výměrů na úrok z prodlení ze dne 12. 11. 2015, č. j. 2227083/15/2501-
50523-507095, ze dne 12. 11. 2015, č. j. 2227084/15/2501-50523-507095, ze dne 12. 11. 2015,
č. j. 2227085/15/2501-50523-507095, ze dne 12. 11. 2015, č. j. 2227086/15/2501-50523-507095,
ze dne 12. 11. 2015, č. j. 2227087/15/2501-50523-507095, ze dne 12. 11. 2015,
č. j. 2227435/15/2501-50523-507095, ze dne 12. 11. 2015, č. j. 2227463/15/2501-50523-507095,
ze dne 12. 11. 2015, č. j. 2227482/15/2501-50523-507095, ze dne 12. 11. 2015,
č. j. 2227488/15/2501-50523-507095;

III. Žalovaný č. 1 je povinen projednat odvolání žalobce č. 2 proti výše uvedeným platebním
výměrům a platebním výměrům na úrok z prodlení v rozsahu příslušných ustanovení k opravným
prostředkům dle daňového řádu. Žalovaný č. 1 a 2. jsou povinni zdržet se jakéhokoliv zadržování
zajištěných/exekvovaných peněžních prostředků náležejících do majetkové podstaty dlužníka
a nakládání s nimi, žalovaný č. 2 je povinen zdržet se všech kroků směřujících ke krácení
ostatních věřitelů v insolvenčním řízení a zároveň vyvarovat se zneužití svého
postavení jakožto správního orgánu v insolvenčním řízení či jakékoliv další svévole
při užití/využití/použití/započtení a jiném nakládání se zajištěnými/exekvovanými peněžními
prostředky náležejícími do majetkové podstaty dlužníka;

IV. Žalovaný č. 1 je povinen pokračovat v odvolacím řízení proti výše uvedeným dodatečným
platebním výměrům a platebním výměrům na úrok z prodlení vydaným žalovaným č. 2. Žalovaný
je povinen vydat/vrátit zajištěné/exekvované peněžní prostředky náležející do majetkové
podstaty;

V. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni náhradu na nákladech soudního řízení ve výši
dodatečné specifikace.

[2] V žalobě stěžovatelka uvedla, že podává žalobu na ochranu před nezákonným zásahem
podle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „s. ř. s.“) spolu s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 s. ř. s. a žalobu proti
nečinnosti správního orgánu dle § 79 s. ř. s., neboť vyrozuměním o právní moci ze dne
24. 2. 2014 došlo k zásahu do majetkové sféry žalobce č. 2 a ostatních věřitelů v rámci
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod. sp. zn. KSUL 74 INS
13161/2015, včetně zásahu do ústavně garantovaných práv.

[3] Po obsáhlé rekapitulaci předcházejícího řízení stěžovatelka uvedla, proti kterým
rozhodnutím podává žalobu dle § 65 s. ř. s., v čem spatřuje nečinnost (nepokračování
v odvolacím řízení, v nevracení/nevydání zajištěných/exekvovaných peněžních prostředků
náležejících do majetkové podstaty dlužníka, v nepřihlášení veškerých pohledávek žalovaného
č. 2 dle výše uvedených dodatečných platebních výměrů a platebních výměrů na úrok z prodlení
do insolvenčního řízení a další nečinností, která vyplývá ze správního spisu a dalších jednání
žalovaných, která jsou blíže vymezena v žalobě. V rámci žaloby proti nezákonnému zásahu
napadla nezákonné zásahy a postupy žalovaných spočívající v zastavení odvolacího řízení,
zadržování zajištěných exekvovaných peněžních prostředků náležících do majetkové podstaty,
přihlášení pouze některých pohledávek žalovaného číslo 2 dle výše uvedených dodatečných
platebních výměrů a platebních výměrů na úrok z prodlení do insolvenčního řízení, krácení
ostatních věřitelů v insolvenčním řízení, ve zneužití postavení žalovaných jakožto správního
orgánu v insolvenčním řízení, v absolutní svévoli žalovaných při užití/ využití/ použití/
započtení zajištěných/ exekvovaných peněžních prostředků náležejících do majetkové podstaty
a další zástavu a postupu žalovaných, které vyplývají ze správního spisu a další jednání
žalovaných, které jsou blíže vymezen v žalobě.

9 Afs 132/2017 - 33
pokračování

[4] Žaloba dále obsahovala obsáhlý teoretický rozbor právní úpravy příslušných ustanovení
daňového řádu (zejména §§ 168 odst. 4 a 243 odst. 2), a stejně tak obsáhlý návrh na jejich zrušení
pro rozpor s ústavním pořádkem.

[5] Krajský soud usnesením ze dne 10. 8. 2016, č. j. 15 Af 36/2016 - 29, v souladu
s § 37 odst. 5 s. ř. s. stěžovatelku vyzval, aby odstranila nedostatky žaloby ze dne 22. 4. 2016.
Výslovně ji upozornil, že s ohledem na předestřený návrh výroku rozsudku, jakož
i s přihlédnutím k samotnému obsahu žaloby, ji nelze jednoznačně podřadit pod žalobu proti
rozhodnutí správního orgánu, neboť žalobou jsou napadána toliko rozhodnutí orgánu prvního
stupně (Finančního úřadu pro Ústecký kraj) a rozhodnutí odvolacího orgánu není vůbec
označeno, přičemž v rámci správního soudnictví je projednatelná jen žaloba proti konečnému
rozhodnutí, představující rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.

[6] Soud stěžovatelku upozornil, že podle § 5 s. ř. s. se lze ve správním soudnictví domáhat
ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků. V rámci žaloby proti
rozhodnutí správního orgánu není soud oprávněn k tomu, aby správnímu orgánu ukládal
jakoukoli povinnost. Pokud by žaloba měla nadále představovat některý ze sedmi typů správní
žaloby dle § 4 odst. 1 s. ř. s., a to právě např. žalobu proti rozhodnutí správního orgánu dle
§ 65 a násl. s. ř. s., je třeba ji doplnit, aby obsahovala veškeré zákonem požadované náležitosti
a byla dostatečně určitá.

[7] K odstranění nedostatků žaloby byla soudem stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení
daného usnesení s tím, že v závěru usnesení bylo uděleno i výslovné poučení, že pokud žaloba
nebude ve stanovené lhůtě opravena a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat,
soud žalobu odmítne.

[8] Stěžovatelka na kvalifikovanou soudní výzvu k odstranění vad sice reagovala podáním
ze dne 30. 8. 2016, v němž však nikterak neprovedla opravu své žaloby v intencích poučení,
kterého se jí dostalo ze strany soudu. Nadále požadovala, aby soud vydal rozhodnutí
s následujícím výrokem:

I. se prohlašuje, že vyrozumění žalovaného č. 1 ze dne 24. 2. 2016, č. j. 8733/16/5300-21441-
702127, o nabytí právní moci rozhodnutí – výše citovaných 14 dodatečných platebních výměrů
ze dne 29. 7. 2015, a to, že nabyla právní moci dne 22. 2. 2016, a že vyrozumění
žalovaného č. 1 ze dne 24. 2. 2016, č. j. 8734/16/5300-21441-702127, o nabytí právní moci
rozhodnutí – výše citovaných 10 platebních výměrů ze dne 12. 11. 2015, a to, že nabyla právní
moci dne 22. 2. 2016, jsou nicotná.

II. se prohlašuje, že výše citovaných 14 dodatečných platebních výměrů ze dne 29. 7. 2015
a že výše citovaných 10 platebních výměrů ze dne 12. 11. 2015, jsou nicotné.

III. žalovaný č. 2 je povinen zdržet se jakéhokoliv zadržování zajištěných/exekvovaných
peněžních prostředků náležejících do majetkové podstaty dlužníka a nakládání s nimi, zdržet
se všech kroků směřujících ke krácení ostatních věřitelů v insolvenčním řízení a zároveň
vyvarovat se zneužití svého postavení jakožto správního orgánu v insolvenčním řízení či jakékoliv
další svévole při užití/využití/použití/započtení a jiném nakládání se zajištěnými/exekvovanými
peněžními prostředky náležejícími do majetkové podstaty dlužníka.

IV. žalovaný č. 2 je povinen vydat/vrátit zajištěné/exekvované peněžní prostředky náležející
do majetkové podstaty dlužníka.

9 Afs 132/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/