Vyhledávaní

3 As 125/2018 - 39 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: A. H., proti
žalovaným: 1) Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 648/16, Brno, 2) Městský soud
v Brně, se sídlem Polní 994/39, Brno, o žalobách proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne
9. 4. 2018, č. j. 29 A 21/2018 – 27, ze dne 8. 3. 2018, č. j. 70 Co 25/2018 – 92, ze dne 28. 3. 2018,
č. j. 62 A 147/2017 – 20, ze dne 5. 4. 2018, č. j. 30 A 255/2017 – 25, ze dne 9. 4. 2018, č. j. 15 Co
63/2018 – 41, ze dne 10. 4. 2018, č. j. 15 Co 45/2018 – 113, ze dne 10. 4. 2018, č. j. 15 Co
49/2018 – 115, a ze dne 10. 4. 2018, č. j. 15 Co 44/2018 – 117, a proti usnesení Městského soudu
v Brně ze dne 26. 4. 2018, č. j. 108 C 67/2015 – 156, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2018, č. j. 30 A 98/2018 – 28,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. 10. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen
„stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2018, č. j. 30 A 98/2018 – 28,
jímž byly výrokem I. spojeny ke společnému projednání žaloby proti devíti (výše označeným)
usnesením Krajského soudu v Brně a Městského soudu v Brně, a poté výrokem II. krajský soud
tyto žaloby odmítl; výrokem III. rozhodl o nákladech řízení.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) soudy ve správním
soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné,
orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud
jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy,
(dále jen „správní orgán“).

[3] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh,
jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky
řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení
pokračovat.

[4] Stěžovatel v projednávané věci podal u krajského soudu „žaloby“ proti rozhodnutím
tohoto soudu a Městského soudu v Brně vydaným v řízení o žalobách podaných stěžovatelem
v jiných věcech. Soudní řád správní nicméně nepřipouští, aby bylo správní žalobou napadeno
rozhodnutí správního soudu či rozhodnutí soudu vydané v občanském soudním řízení (srov. výše
3 As 125/2018

citovaný § 4 odst. 1 s. ř. s., dle něhož soudy rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným
v oblasti veřejné správy). Jakkoliv byla podání stěžovatele učiněná u krajského soudu označena
jako „žaloba“, je zřejmé, že v uvedených souvislostech se dle jejich obsahu o žaloby ve správním
soudnictví vůbec nemohlo jednat, a tato podání tudíž ani nebyla „způsobilá “ řízení o žalobách
zahájit. Bylo proto zcela namístě, aby krajský soud vyrozuměl o této skutečnosti stěžovatele toliko
neformálním přípisem a předmětné věci bez dalšího založil. Rozhodl-li krajský soud o odmítnutí
„žalob“ stěžovatele usnesením, poskytl mu tím určitý procesní „nadstandard “ , který nicméně
nemůže neexistenci návrhu jako jednu z podmínek řízení zhojit.

[5] Jestliže pak stěžovatel napadl takovéto usnesení kasační stížností, nelze na ni hledět
jako na kasační stížnost podanou proti usnesení o odmítnutí návrhu ve smyslu
§ 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. (neboť o návrh se v případě jeho „žalob“ vůbec nejednalo)
a je nutno ji proto hodnotit jako nepřípustnou ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. Z výše uvedených
důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., ve spojení
s § 120 téhož zákona odmítl.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle
§ 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., dle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu
nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný
(§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 31. října 2018

JUDr. Jaroslav Vlašín
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/