Vyhledávaní

9 As 273/2018 - 15 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: J. D., proti žalovanému:
Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne
26. 3. 2018, č. j. VS-323/833/2-2017, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského
soudu v Brně ze dne 4. 7. 2018, č. j. 62 A 86/2018 - 30,
t a k t o :
I. Návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů s e z a m í t á.
II. Návrh na přikázání věci Městskému soudu v Praze s e z a m í t á.
III. Kasační stížnost s e z a m í t á.
IV. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :
I. Vymezení věci
[1] Žalobce (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného
usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byly zamítnuty jeho žádosti
o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce (výroky I. a III.), a kterým byl
zároveň vyzván k zaplacení soudního poplatku ve výši 3 000 Kč (výrok II.). Stěžovatel
prostřednictvím kasační stížnosti doručené zdejšímu soudu dne 11. 7. 2018 žádá o ustanovení
zástupce z řad advokátů a o přikázání věci Městskému soudu v Praze (soudu v místě bydliště
stěžovatele) z důvodu hospodárnosti řízení spočívající ve skutečnosti, že za písemná podání
ke Krajskému soudu v Brně a ke zdejšímu soudu musí hradit poštovné.
II. Návrh na ustanovení zástupce
[2] Nejvyšší správní soud se nejdříve zabýval návrhem na ustanovení zástupce pro řízení
o kasační stížnosti. Vycházel přitom z § 35 odst. 9 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 téhož zákona,
dle kterých lze účastníku ustanovit zástupce, jestliže jsou u něj dány předpoklady pro osvobození
od soudních poplatků a ustanovení zástupce je nezbytně třeba k ochraně jeho práv.
9 As 273/2018

[3] K otázce nezbytnosti ustanovení zástupce k ochraně práv účastníka je třeba předeslat,
že rozšířený senát zdejšího soudu ve svém usnesení ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014 - 19,
publ. pod č. 3271/2015 Sb. NSS, vyložil, že je-li podána kasační stížnost proti usnesení krajského
soudu o neustanovení zástupce či proti jinému procesnímu usnesení učiněnému v řízení o žalobě,
neuplatní se podmínka jinak povinného zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel kasační stížností brojí proti procesnímu usnesení krajského
soudu, ze zákona neplyne nezbytnost jeho zastoupení v řízení o nynější kasační stížnosti.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/