Vyhledávaní

9 As 138/2017 - 31 dokument judikát

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary
Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: A. S.,
zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému:
Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí ministra vnitra ze
dne 26. 3. 2014, č. j. MV 14504-4/VS-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2017, č. j. 9 A 280/2014 - 31,
t a k t o :
I . Kasační stížnost s e z a m í t á .
II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
I. Vymezení věci
[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla dle § 78
odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„s. ř. s.“) zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného. Tímto
rozhodnutím byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále také „žalovaný“)
ze dne 5. 12. 2013, č. j. VS-828/835.3/2-2012 (dále jen „rozhodnutí správního orgánu
I. stupně“), jímž nebylo vyhověno žádosti stěžovatele o udělení státního občanství České
republiky.

[2] Stěžovatel nesplnil podmínku § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění rozhodném pro projednávanou věc
(dále jen „zákon o státním občanství“), neboť se v posledních 5 letech dopustil na území České
republiky úmyslného trestného činu, za který byl pravomocně odsouzen. Tuto podmínku nelze
prominout.

[3] Vzhledem k tomu, že stěžovatel v prvním žalobním bodě konkrétně nespecifikoval,
jakých nezákonností se správní orgány obou stupňů porušením namítaných ustanovení zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dopustily,
přezkoumal soud v obecné poloze obě správní rozhodnutí a řízení, které jejich vydání
předcházelo, a dospěl k závěru, že se namítaných porušení nedopustily. Z odůvodnění jejich
rozhodnutí, jakož i písemného vyjádření žalovaného k podané žalobě je totiž zřejmé, že správní
orgány vyšly z dostatečně zjištěného skutkového stavu.
9 As 138/2017

[4] Při posouzení rozkladu postupovaly v souladu se zákonem. Ze správního spisu městský
soud ověřil, že poté, kdy stěžovatel uplatnil rozklad v tzv. blanketní formě, uvedl, že jej odůvodní
do patnácti dnů od jeho podání a prostřednictvím zástupce požádal o nahlédnutí do spisového
materiálu. Vzápětí byl v řádu dnů (dne 3. 1. 2014) žalovaným informován o možnosti nahlédnout
do spisového materiálu, což zástupce učinil dne 8. 1. 2014. Ještě týž den, kdy se zástupce
seznámil s obsahem spisového materiálu, jej pak žalovaný vyzval k doplnění odůvodnění
rozkladu do 15. 1. 2014 a upozornil jej, že pokud tak neučiní, bude rozklad předán rozkladové
komisi žalovaného v předložené podobě. Podáním ze dne 13. 1. 2014, došlým žalovanému dne
16. 1. 2014, však zástupce požádal o opětovné prodloužení lhůty o 30 dnů pro opatřování
si podkladů pro rozklad z domovského státu, aniž by tyto podklady blíže specifikoval. Následně
žalovaný postupoval tak, jak stěžovatele poučil ve výzvě ze dne 8. 1. 2014, a předložil spis
k posouzení rozkladu.

[5] Na prokazatelném nesplnění podmínky stanovené v § 7 odst. 1 písm. c) zákona o státním
občanství nemohly žádné doklady opatřené ze státu původu nic změnit. Za tohoto stavu soud
zkrácení stěžovatelových procesních práv neshledal.

[6] Ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu dopadá na všechny možné typy správních řízení
a využije se zejména ve sporném řízení, neboť lhůta stanovená podle § 39 je pro účastníka řízení
závazná, a pokud by v takto závazně stanovené lhůtě nestihl daný úkon učinit, může sice požádat
o prominutí jejího zmeškání (§ 41 správního řádu), jinak ale marně uplyne. Naproti tomu v řízení
o žádosti (nesporné řízení), v němž lze důvodně předpokládat žadatelův zájem na jejím rychlém
vyřízení, a tedy jeho snahu odstranit vady žádosti co nejdříve, není pochybením správního
orgánu, pokud ve výzvě podle § 45 odst. 2 správního řádu nestanoví lhůtu k odstranění vad
usnesením, ale jen neformálně faktickou výzvou, aby ve stanovené lhůtě žadatel jednal, tím spíše,
že mu zákon formu usnesení neukládá (§ 76 odst. 1 správního řádu).

[7] K obdobnému závěru dospěl i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 4. 2016
č. j. 3 Azs 143/2015-37, v němž ke stejné námitce téhož zástupce (byť ve skutkově jiné věci)
přisvědčil rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočce v Pardubicích ze dne
22. 6. 2015, č. j. 52 A 54/2015-45, který konstatoval, že výzva správního orgánu představovala
nadstandardní krok, který nebylo třeba provést usnesením. K tomu NSS doplnil, že „[i] kdyby byla
zmiňovaná výzva chápána v intencích kasační a žalobní argumentace, nemusela by přesto splňovat formální
podobu usnesení. Podle § 76 odst. 1 správního řádu, totiž správní orgán rozhoduje usnesením v případech
stanovených zákonem. Ustanovení § 45 odst. 2 správního řádu ovšem pro výzvu k odstranění vad žádosti formu
usnesení nepředepisuje, a nemohlo by tudíž zakládat povinnost správního orgánu usnesení vydávat. Nic na tom
nemění ani dikce § 39 odst. 1 správního řádu, vztahující se ke lhůtám pro provedení úkonu. Toto ustanovení totiž
nelze vykládat v tom smyslu, že správní orgán musí při stanovení jakékoliv lhůty použít ještě usnesení.“
II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření ke kasační stížnosti
[8] Proti rozsudku městského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, jejíž důvody podřazuje
pod § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.

[9] V prvé řadě namítá, že se městský soud nesprávně vypořádal s žalobní námitkou, jíž
stěžovatel brojil proti nesprávnému postupu žalovaného, spočívajícím v nevyčkání na doplnění
blanketního rozkladu.
[10] Dle § 37 odst. 3 správního řádu platí, že nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí
jinými vadami, pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit, tj. vyzve k jejich odstranění
a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

9 As 138/2017 - 32
pokračování

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/