Vyhledávaní

6 Afs 242/2018 - 48 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců
JUDr. Ladislava Derky a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci: Ing. J. H., proti žalovanému:
Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o žalobě proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2017, č. j. 21686/17/5100-21462-708633, v řízení o kasační
stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 6. 2018, č. j. 15 Af
101/2017 - 53,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností ze dne 9. 7. 2018 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení
usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 6. 2018, č. j. 15 Af 101/2017 - 53,
kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 5. 2017,
č. j. 21686/17/5100-21462-708633, a to z důvodu nezaplacení soudního poplatku. Napadeným
rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro
Ústecký kraj ze dne 13. 10. 2016, č. j. 2161192/16/2501-70462-506254, jímž správce daně
nevyhověl požadavku žalobce na vrácení přeplatku na dani z nemovitých věcí, a to z důvodu
neexistence vratitelného přeplatku na osobním daňovém účtu žalobce.

[2] Součástí kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků
a žádost o ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 8. 2018,
č. j. 6 Afs 242/2018 – 34, návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a žádost
stěžovatele o ustanovení zástupce zamítl. Opětovně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku
a předložení plné moci udělené advokátovi.

[3] Podáním ze dne 18. 9. 2018 stěžovatel opětovně žádal o ustanovení zástupce z řad
advokátů a o osvobození od soudních poplatků, přičemž tvrdil, že v jeho případě jsou splněny
podmínky pro vyhovění této žádosti.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti
spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč). Vzhledem k tomu, že stěžovatel
nezaplatil soudní poplatek spolu s podáním kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud jej usnesením
ze dne 9. 8. 2018, č. j. 6 Afs 242/2018 – 34, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů od dne
doručení usnesení a současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen,
soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c)
s. ř. s. Nejvyšší správní soud dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení
6 Afs 242/2018


předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti,
nebo aby ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je
podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a poučil jej, že nebude-li soudu
ve stanovené lhůtě předložena plná moc, resp. doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační
stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[5] Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 3. 9. 2018. Lhůta 15 dnů určená Nejvyšším
správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak uplynula v úterý dne 18. 9. 2018. Stěžovatel
soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil.

[6] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. „[s]oud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento
nebo zvláštní zákon.“ Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích „[n]ebyl-li poplatek za řízení
splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve
poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

[7] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a byl rovněž poučen
o následcích, které nastoupí v případě, že tak neučiní. Navzdory této výzvě a náležitému poučení
však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení
o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních
poplatcích.

[8] Nejvyšší správní soud neshledal důvod o opakované žádosti o osvobození od soudních
poplatků rozhodnout samostatným usnesením. Byť obecně platí, že o žádosti o osvobození
od soudního poplatku musí soud rozhodnout dříve, než pro nezaplacení soudního poplatku
řízení zastaví, toto obecné pravidlo má své výjimky. O opakované žádosti o osvobození
od soudního poplatku v rámci jednoho řízení je soud povinen rozhodnout jen v případě,
že tato žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti (viz např. rozsudky
Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2008, č. j. 4 Ans 5/2008 – 65, nebo ze dne
16. 12. 2015, č. j. 8 As 145/2015 – 12). Nejvyšší správní soud v opakované žádosti nenašel oporu
pro odchýlení se od závěrů učiněných v předchozím usnesení ze dne 9. 8. 2018,
č. j. 6 Afs 242/2018 – 34. Nejvyšší správní soud přitom setrvává na závěrech obsažených
v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015,
č. j. 1 As 196/2014 – 19, podle kterého „[s]těžovatel má povinnost zaplatit poplatek za řízení o kasační
stížnosti jen tehdy, pokud kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí krajského soudu o návrhu ve věci samé
(o žalobě) či o jiném návrhu, jehož podání je spojeno s poplatkovou povinností [§ 1 písm. a), § 2 odst. 2 písm. b)
a § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích].“ Jelikož předmětné řízení o žalobě
bylo ukončeno přezkoumávaným usnesením o zastavení řízení, podléhá poplatkové povinnosti
i kasační stížnost proti tomuto usnesení podaná.

[9] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3
věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona. Jelikož řízení bylo zastaveno, žádný z účastníků
nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. října 2018

JUDr. Petr Průcha
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/