Vyhledávaní

7 Ads 389/2017 - 57 dokument judikát


ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců
JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: N. F., zastoupena
Mgr. Marií Blechovou, LL.M., advokátkou se sídlem Heršpická 813/5, Brno, proti žalovanému:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2017,
č. j. 41 A 55/2016 - 71,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky Mgr. Marie Blechové, LL.M., s e u r č u j e částkou 1 573 Kč.
Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní
moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

I.

[1] Žalobkyně podala na Úřadu práce České republiky – krajské pobočce v Brně (dále jen
„úřad práce“) žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením. Úřad práce vypracoval
dne 6. 11. 2015 prostřednictvím své lékařky posudek o zdravotním stavu žalobkyně a v něm
uvedl, že se jedná o ženu ve věku 68 let, starobní důchodkyni, předtím dlouhodobě plně invalidní
z psychiatrické indikace, nyní opakovaně žádá o průkaz osoby se zdravotním postižením. Lékařka
uvedla, že posuzovaná trpí vertebrogenními potížemi a bolestmi kloubů při obezitě,
polyartrosou-genua valga a gonartozou oboustrannou II. stupně. Doporučila jí rehabilitaci
a posilování svalstva. V posudku dále konstatovala, že se nejedná o osobu se zdravotním
postižením, které by podstatně omezovalo její schopnost pohyblivosti či orientace, že se nejedná
o stav uvedený v příloze č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ani mu svým funkčním
postižením neodpovídá. Na základě tohoto posudku vydal úřad práce rozhodnutí ze dne
4. 1. 2016, č. j. 2489/16/BM, kterým žádost žalobkyně zamítl.

7 Ads 389/2017

[2] Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně odvolání. Žalovaný nechal vypracovat nový
zdravotní posudek. Posudková komise žalovaného složená ze tří osob, z nichž dvě byly lékařky,
souhlasně uzavřela, že se u posuzované jedná o chronické víceetážové bolesti zad
při degenerativních změnách páteře, polyartrózu kloubů, kolenní klouby s artrózou II. stupně
a valgozitou, obezitu, neurastenii u disponované akcentované osobnosti, inkontinenci moči
a stolice a podkovovitou ledvinu s cystami. Komise uzavřela, že se jedná o ženu bez zjištěné
duševní či smyslové poruchy, která by omezovala schopnost orientace. Trpí bolestmi zad,
u kterých ale není výrazněji narušena statika ani dynamika a funkce páteře jako celku. Je schopna
samostatné chůze bez zásadního omezení, a nejedná se tak o postižení odpovídající nebo funkčně
srovnatelné se stavy uvedenými v příloze 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb. Protože s uvedeným
posouzením žalobkyně nesouhlasila a doložila další lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu,
nechal žalovaný vypracovat doplňující posudek, a to zejména k posouzení závažnosti
inkontinence moči a stolice. Komise znovu prostudovala dokumentaci ve spisu, včetně nově
doložené lékařské zprávy, a uzavřela, že vyjádření žalobkyně ani nově doložená lékařská zpráva
nedokládají přítomnost objektivně prokázané funkční poruchy pohyblivosti nebo orientace, která
by nebyla známa a posudkovou komisí zhodnocena při předchozím jednání. Komise proto
neshledala důvody pro změnu již přijatého posudkového závěru. Na základě této zprávy žalovaný
rozhodnutím ze dne 13. 5. 2016, č. j. MPSV-2016/98387-921, odvolání žalobkyně zamítl
a potvrdil napadené rozhodnutí úřadu práce.

II.

[3] Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“)
domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného s tím, že v jeho rozhodnutí absentuje přezkoumatelné
vyhodnocení závěrů posudkové komise a zároveň žalobkyně nebyla seznámena s podklady
rozhodnutí a nebyla přítomna při lékařském posouzení svého stavu. Poukazovala také
na nesprávné složení komise a na permanentní potíže s inkontinencí moči a stolice s tím,
že se touto námitkou posudková komise blíže nezabývala.

[4] Krajský soud žalobu zamítl a konstatoval, že posudková komise žalovaného byla
ve správném složení a její závěry byly založeny na zprávách o zdravotním stavu žalobkyně,
přičemž nebylo zjištěno, že by se v případě žalobkyně jednalo o osobu se zdravotním postižením,
které v podstatné míře omezuje její schopnosti pohyblivosti a orientace. Pokud žalobkyně
namítala, že ji v pohyblivosti omezuje inkontinence moči a stolice, pak se tímto tvrzením zabývala
také posudková komise v doplňujícím posudku a zdůvodnila, proč žalobkyně nesplňuje zákonné
podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Zároveň krajský soud
zdůraznil, že posudky jsou zpracovány přesvědčivě a úplně. Fakt, že žalobkyně trpí problémy
s inkontinencí moči či stolice, nezpůsobuje, že by byla podstatně omezena ve schopnosti
pohyblivosti či orientace.
III.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/