Vyhledávaní

2 As 3/2018 - 32 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové
a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: R. M., zastoupený
Mgr. Václavem Strouhalem, advokátem se sídlem třída Přátelství 1960, Písek, proti žalovanému:
Policejní prezidium České republiky, První náměstek policejního prezidenta, se sídlem
Strojnická 27, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 8. 2017, č. j. PPR-1298-36/ČJ-
2012-990131, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne
11. 12. 2017, č. j. 10 Ad 22/2017 – 31,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Žalobce byl příslušníkem Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby Policie
České republiky. V posuzovaném správním řízení se domáhal doplacení služebního příjmu
za práci přesčas. Žádost žalobce ředitel Útvaru pro ochranu ústavních činitelů rozhodnutím
ze dne 7. 12. 2011 zamítl. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný
v záhlaví uvedeným rozhodnutím (dále jen „napadené rozhodnutí“) změnil, nicméně žádosti
žalobce nevyhověl.

[2] Žalobce dne 27. 10. 2017 podal proti napadenému rozhodnutí žalobu. Společně
s podáním žaloby nezaplatil soudní poplatek, proto Městský soud v Praze (dále jen „městský
soud“) žalobce usnesením ze dne 10. 11. 2017, č. j. 10 Ad 22/2017 – 28, vyzval k zaplacení
soudního poplatku ve výši 3000 Kč a stanovil mu k tomu lhůtu 15 dnů. Tímto usnesením
2 As 3/2018

byl žalobce zároveň poučen, že musí soudní poplatek zaplatit ve stanovené lhůtě, jinak soud
řízení zastaví, k zaplacenému soudnímu poplatku po marném uplynutí lhůty nemůže soud
přihlížet dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 30. 11. 2017. Soudní poplatek
byl na účet městského soudu připsán až dne 1. 12. 2017 (viz č. l. 29 spisu městského soudu).
Městský soud proto rozhodl v záhlaví uvedeným usnesením (dále jen „napadené usnesení“)
o zastavení řízení, neboť k později zaplacenému soudnímu poplatku nemohl přihlížet.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/