Vyhledávaní

9 As 350/2017 - 20 dokument judikátU S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: K. N., zast.
Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému:
Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 2. 2016, č. j. KUOK 22721/2016, v řízení o kasační stížnosti
žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. 8. 2017,
č. j. 72 A 11/2016 – 27,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í soudní poplatek 5 000 Kč za řízení o kasační stížnosti. Tato částka
bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobce
Mgr. Jaroslava Topola, advokáta se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, a to do 30 dnů
od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Dne 2. 11. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce
(dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu
v Ostravě – pobočky v Olomouci (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti
rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 2. 2016, č. j. KUOK 22721/2016.

[2] V kasační stížnosti neuvedl žádné důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu.
Soud ho proto usnesením ze dne 7. 11. 2017, č. j. 9 As 350/2017 - 10, vyzval, aby ve lhůtě
jednoho měsíce tuto vadu kasační stížnosti odstranil. Současně jej poučil o následku nevyhovění
této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti.

[3] Usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovateli prostřednictvím jeho
zástupce doručeno dne 13. 11. 2017. Posledním dnem určené měsíční lhůty k doplnění kasační
stížnosti tak byla středa dne 13. 12. 2017. V této lhůtě však svou kasační stížnost nedoplnil
o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Jen v této lhůtě bylo možno rozšířit
důvody kasační stížnosti (§ 106 odst. 3, věta druhá, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „s. ř. s.“).

9 As 350/2017

[4] Pro nedoplnění důvodů, pro které je napaden rozsudek krajského soudu, není možné
v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s.
ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť stěžovatel tuto vadu ani k výzvě v určené lhůtě neodstranil.

[5] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž
nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Stěžovatel za kasační stížnost zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Jelikož byla
kasační stížnost odmítnuta, aniž by jejímu odmítnutí předcházelo jednání, Nejvyšší správní soud
rozhodl o vrácení tohoto soudního poplatku dle § 10 odst. 3, věty poslední, zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o soudních poplatcích“). Třicetidenní lhůta k vrácení tohoto poplatku vychází z § 10a
odst. 1 zákona o soudních poplatcích.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. února 2018

JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/