Vyhledávaní

Aprk 18/2017 - 47 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň
JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: D. D., zast. Cannabis is
The Cure, z. s., se sídlem Přichystalova 180/14, Hodolany, Olomouc, proti žalovanému: Krajský
úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 21. 9. 2016, č. j. KUOK 93502/2016, sp. zn. KÚOK/83452/2016/ODSH-
SD/7471, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 22 A 70/2016, o návrhu žalobce na
určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb.,

t a k t o :

I. Návrh žalobce na ustanovení zástupce s e z a m í t á .

II. Návrh žalobce na určení lhůty k provedení procesního úkonu s e z a m í t á .

III. Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

I. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

[1] Návrhem ze dne 26. 9. 2017 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne
se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu
dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech
a soudcích“). Po zdejším soudu se navrhovatel domáhal toho, aby Krajskému soudu v Brně (dále
též „krajský soud“) byla určena lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci vedené před tímto soudem
pod sp. zn. 22 A 70/2016. Dále požaduje, aby Nejvyšší správní soud položil předběžnou otázku
Soudnímu dvoru Evropské unie a aby mu ustanovil zástupce z řad advokátů.

[2] Navrhovatel uvedl, že ve správním řízení, které bylo skončeno rozhodnutím napadeným
žalobou před krajským soudem, správní orgán vyhodnotil, že odvolání bylo podáno opožděně.
S tím však nesouhlasí a má za to, že udělal pouze písařskou chybu, jelikož neznal číslo jednací.

[3] Krajský soud se k návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu nevyjádřil.

II. Podstatný obsah spisu krajského soudu

[4] Dne 5. 10. 2016 Krajský soud v Ostravě obdržel od navrhovatele žalobu
proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2016, č. j. KUOK 93502/2016,
Aprk 18/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/