Vyhledávaní

7 Azs 318/2018 - 54 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: B. F. K.,
zast. Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Baranova 1026/33, Praha 3, proti žalované:
Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2176/2,
Praha 3, proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 4. 2018, č. j. CPR-15686-6/ČJ-2017-930310-V261,
v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne
12. 7. 2018, č. j. 42 A 14/2018 - 21, o návrhu na přiznání odkladného účinku,

t a k t o :
Kasační stížnosti žalobkyně s e p ř i z n á v á odkladný účinek.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Podanou kasační stížností žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí proti v záhlaví
označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla
výrokem I. podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jako nedůvodná její žaloba proti shora
uvedenému rozhodnutí žalované a výrokem II. nebylo žádnému z účastníků přiznáno právo
na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutím žalované ze dne 23. 4. 2018 bylo zamítnuto odvolání
stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství Ústeckého
kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ze dne 29. 4. 2017,
č. j. KRPU-244921-55/ČJ-2016-040022-RD-SV (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), kterým
bylo stěžovatelce uloženo správní vyhoštění a zároveň jí byla stanovena doba 18 měsíců,
po kterou jí nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie.

[2] Součástí kasační stížnosti ze dne 13. 8. 2018 byl návrh na přiznání odkladného účinku,
neboť stěžovatelce správním vyhoštěním hrozí velká újma, a bylo by jí tak znemožněno
realizovat své právo na spravedlivý proces. Nucené vycestování tak představuje v daném případě
nepřiměřený zásah do soukromého a rodinného života stěžovatelky. Přiznání odkladného účinku
nezpůsobí žádné osobě újmu.

[3] Žalovaná k návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti uvedla,
že s přiznáním odkladného účinku nesouhlasí, neboť stěžovatelka neuvedla žádné relevantní
důvody pro jeho udělení.

[4] Podle § 107 odst. 1 s. ř. s. platí, že kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší
správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat, přičemž § 73 odst. 2 až 5 s. ř. s.
upravující odkladný účinek žaloby se užije přiměřeně. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. musí být pro
7 Azs 318/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/