Vyhledávaní

9 Azs 212/2018 - 32 dokument judikát
U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobkyně: T. H. N.,
zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti
žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 10. 1. 2018, č. j. OAM-893/ZA-ZA11-HA12-2017, v řízení o kasační stížnosti
žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2018, č. j. 60 Az 16/2018 - 37,
t a k t o :
I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v o d n ě n í :
[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti shora
uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2] V průběhu řízení vzala stěžovatelka kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním
ze dne 6. 8. 2018, které bylo téhož dne doručeno Nejvyššímu správnímu soudu.

[3] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud
podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), řízení zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení
s § 120 s. ř. s., tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, jelikož řízení
bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2018
JUDr. Barbara Pořízková
předsedkyně senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/