Vyhledávaní

7 As 401/2017 - 16 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase
a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: KAC s. r. o.,
se sídlem Hrejkovice 68, zastoupen JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem
Kořenského 1107/15, Praha 5, proti žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem
Těšnov 17, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze
ze dne 29. 11. 2017, č. j. 6 A 207/2013 - 48,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností ze dne 12. 12. 2017 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení
rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 11. 2017, č. j. 6 A 207/2013 - 48, kterým byla
zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 9. 2013, č. j. 46997/2013-MZE-
12151.

[2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 12. 2017 vzal stěžovatel
kasační stížnost zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel
disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět,
dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj
návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je
jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47
písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 s. ř. s.,
ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení,
bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2018

JUDr. Tomáš Foltas
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/