Vyhledávaní

Vol 12/2018 - 17

8, ÚZ. 21.118 Vol 12/2018 .. 17

.ČZ Z. 02. "1.1118

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí složeném z předsedy senátu Tomáše
Langáška, soudců josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše (soudce zpravodaj), Pavla Molka,
Miloslava Výborného a Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: Tomáš Pecina, bytem
Slezská 1668/56, Praha 2, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám. Hrdinů 3,
Praha 4, 2) Ing. Miloš Zeman, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany Praha 1, 3) Ivana Zemanová,
Hrad I. nádvoří p. 1, Hradčany Praha 1, ve věci návrhu na neplatnost volby prezidenta

republiky,

t a k t 0 :
I. Návrh se odmítá.
II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v 0 d n ě n í :
[1] Návrhem došlým soudu dne 30. 1. 2018 se navrhovatel domáhá určení neplatnosti volby

prezidenta republiky konané v lednu 2018 a jejího opakování počínaje registrací kandidátních
listin. Poukazuje zejména na možné vady při registraci kandidátních listin a na zásah Nejvyššího
správního soudu do voleb v důsledku vyjádření právního názoru na přípustnost podání
kandidátní listiny některými poslanci či senátory opakovaně.

[2] Vnávrhu byla také vznesena námitka podjatosti proti soudcům Tomáši Langáškovi,
Josefu Baxovi, Radanu Malíkovi, Petru Mikešovi, Pavlu Molkovi a Daniele Zemanové. O této
námitce bylo rozhodnuto usnesením ze dne 2. 2. 2018, Nao 38/ 2018-11, tak, že tito soudci
nejsou vyloučení z projednávání a rozhodování věci.

[3] Podle §66 odst.1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
se podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky může domáhat ochrany u soudu
podle soudního řádu správního každý občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního seznamu
vedeného zastupitelským úřadem, navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující občan.
Návrh je třeba podat nejpozději 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní
volební komisí (zvýrazněno Nejvyšším správním soudem).

[4] Výsledek volby prezidenta republiky vyhlásila Státní volební komise vsouladu s§ 7
odst. 2 písm. e) ve spojení s 57 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky ve Sbírce zákonů
pod č. 16/2018 Sb. dne 30. 1. 2018. V souladu s 40 odst. 1 ve spojení s ~§90 odst. 5 s. ř. s.

Vol 12/2018

a s 66 odst. 1 zákona o volbě prezidenta republiky počíná lhůta pro podání návrhu
na neplatnost volby prezidenta běžet den následující po dni, který určil její počátek, V tomto
případě den po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta Státní volební komisí ve Sbírce

zákonů, tedy dne 31. 1. 2018. Zákony tak ohraniěují nejen konec, ale i počátek uvedené lhůty.

[5] Uvedené závěry jsou potvrzeny ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu,
ipokud jde o jiné druhy voleb (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne
26. 10. 2010, čj. Vol 62/2010-4 nebo ze dne 31. 10. 2013, čj.V01116/2013 - 9). I když
by navrhovatel mohl subjektivně pociťovat tento přístup jako formálně přísný, pokud jde
o posuzování předčasnosti návrhu, nelze označit za samoúčelný, neboť vyplývá ze speciñk
přezkumu voleb, včetně vymezení okruhu účastníků až uveřejněním oznámení o výsledku voleb
a lhůt pro rozhodnutí o návrzích (usnesení ze dne 19. 10. 2016, Vol 1/2016~6). Z návrhu
navrhovatele je zřejmé, že byl seznámen se sdělením Státní volební komise a v souladu s ním
ivymezil odpůrce. Zákonodárce však racionálně v § 40 odst. 1 s. ř. s. stanovil, že lhůta počíná
běžet den následující po dni, který určil její počátek, neboť může být velmi obtížné stanovit
přesný okamžik, kdy V daném dni k určité události došlo. Soudu proto V souladu s 40 odst. 1
s. ř. s. nepřísluší zkoumat, zda již v okamžiku podání návrhu rozhodná událost nastala nebo
nikoliv. Navrhovatel si byl zjevně judikatury Nejvyššího správního soudu vědom, nebot)
obsahově totožný návrh vedený pod sp. zn. Vol 17/2018 podal i dne 31. 1. 2018. Přesto neuvedl
žádné argumenty, proč by se měl Nejvyšší správní soud od dosavadní judikatury odchýlit, ačkoliv
si je jistě vědom, že odlišný právní názor by mohl Nejvyšší správní soud zaujmout pouze
prostřednictvím pádnými důvody podloženého postoupení věci rozšířenému devítičlennému
senátu 17 odst. 1 a 16 odst. 3 písm. b) s. ř.

[6] Jelikož navrhovatel svůj návrh podal o den dříve, je třeba považovat za předčasný.
Nejvyšší správní soud proto předvídatelně, V souladu s 46 odst. 1 písm. b) soudního řádu

správního, odmítl.

[7] O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle §93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož ve věcech
volebních žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P 0 u č e n í : Proti tomuto usnesení n e s 0 u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2018

Tomáš Langášek v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Bc. Anela Omerovič, DiS. g" ..
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/