Vyhledávaní

1 As 366/2018 - 32 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců
JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: V. H., zastoupeného
JUDr. Radkem Bechyně, advokátem se sídlem Legerova 148, Kolín, proti žalovanému: Krajský
úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, o
žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2018, č. j. KUKHK-24540/DS/2018/Er, v
řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12.
10. 2018, č. j. 30 A 107/2018 - 54,

t a k t o :


I. Kasační stížnosti s e n e p ř i z n á v á odkladný účinek.

II. Soud v y z ý v á žalobce, aby zaplatil do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí
Nejvyššímu správnímu soudu soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu
na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Městský úřad Trutnov rozhodnutím ze dne 22. 5. 2018, č. j. MUTN48078/2018, zamítl
námitky uplatněné proti provedenému záznamu bodů v bodovém hodnocení řidiče a provedený
záznam potvrdil. Žalovaný rozhodnutím ze dne 13. 8. 2018, č. j. KUKHK-24540/DS/2018/Er,
odvolání žalobce zamítl a potvrdil rozhodnutí městského úřadu. Proti rozhodnutí žalovaného
brojil u Krajského soudu v Hradci Králové. Ten shledal žalobu nedůvodnou a v záhlaví
uvedeným rozsudkem ji zamítl.

[2] Žalobce proti rozsudku krajského soudu podal dne 2. 11. 2018 kasační stížnost. S kasační
stížností stěžovatel spojil návrh na přiznání odkladného účinku. Namítal, že mu nepřiznáním
odkladného účinku kasační stížnosti hrozí vznik nenapravitelné újmy. Nenapravitelnou újmu
stěžovatel spatřuje ve ztrátě zaměstnání, neboť jako zaměstnanec obchodní společnosti Logistics
Solution, s. r. o., musí coby technik u dopravní společnosti být dle pracovní smlouvy mobilní.
Ztráta zaměstnání by pro stěžovatele znamenala nepřiměřenou finanční zátěž v době budoucí
(zůstal by bez jakýchkoliv příjmů).

[3] Stěžovatel se domnívá, že by přiznání odkladného účinku nemohlo mít vliv na práva
třetích osob a nemohlo závažným způsobem ohrozit veřejný zájem. Přestupky, na jejichž základě
dosáhl 12-ti bodů, nepovažuje za „nijak závažné a rozhodně v rámci nich nelze spatřovat žádné ohrožení
1 As 366/2018

ostatních účastníků silničního provozu“. K posledně uvedenému odkazuje na usnesení Nejvyššího
správního soudu ze dne 25. 9. 2008, č. j. 2 As 60/2008 – 103.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/