Vyhledávaní

3 As 93/2017 - 63 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
Mgr. Radovana Havelce a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: D. R., zastoupeného
JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem Mojmírovců 41, Ostrava, proti žalovanému:
Krajský úřad Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, za účasti osob
zúčastněných na řízení: 1. MUDr. T. K., 2. V. B., oba zastoupeni JUDr. Lucií Kolářovou,
advokátkou se sídlem, Přemyslovská 28, Praha 3, 3. Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8.
2016, č. j. OÚPSŘ 191/2016-330-rozh., o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského
soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 8. 3. 2017, č. j. 59 A 74/2016 – 200,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádnému z účastníků s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoby zúčastněné na řízení n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační
stížnosti.

O d ů v o d n ě n í

I. Dosavadní řízení

[1] Městský úřad Cvikov, stavební odbor (dále jen „stavební úřad“) rozhodnutím ze dne
4. 5. 2016, č. j. MUC-2378/2016-STO vydal osobám zúčastněným na řízení MUDr. T. K. a V. B.
podle § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), územní rozhodnutí o umístění stavby roubeného rodinného domu o 1 bytové jednotce
velikosti 3+KK s ordinací akupunktury a masáží, krytého stání pro 2 osobní automobily a skladu
zahradní techniky, fotovoltaických panelů pro zásobování elektrickou energií na střeše rodinného
domu a střeše stání, vrtané studny s přípojkou, domovní čistírny odpadních vod, kanalizační
přípojky se systémem zasakování, dešťové kanalizace se vsakovací nádrží a oplocení na pozemku
p. č. X v k. ú. T. u C., obec C.. Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 8. 2016, č. j. OÚPSŘ 191/2016-
330 zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu.

[2] Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec rozsudkem ze dne 8. 3. 2017,
č. j. 59 A 74/2016 – 200 následně žalobu proti rozhodnutí žalovaného zamítl.
3 As 93/2017

[3] Krajský soud poukázal na to, že žalovaný v předchozím řízení rozhodnutím ze dne
20. 7. 2015, č. j. OÚPSŘ 143/2015-330-rozh. zrušil původní územní rozhodnutí a věc vrátil
stavebnímu úřadu k dalšímu řízení. Žalovaný v tomto rozhodnutí posuzoval, zda je stavební
záměr v souladu s regulativy a podmínkami pro zastavění pozemku danými platným územním
plánem; byl toho názoru, že předmětný pozemek není využit v souladu s územním plánem
(tj. vyhláškou č. 7/2004 města C.) a nelze na něm umístit ani povolit domácí čistírnu odpadních
vod a budoucí rodinný dům. Krajský soud proto nejprve posoudil, jaký má význam pro osud věci
skutečnost, že žalovaný v napadeném rozhodnutí právní názor změnil tak, že umísťovaná stavba
je v souladu s územním plánem. Krajský soud poukázal na to, že zákonnost předchozích závěrů
žalovaného přezkoumána nebyla. Pokud by však tyto dřívější závěry z hlediska zákonnosti
neobstály, žalobce by se jich ani nemohl dovolávat. Ve změně právního názoru tak krajský soud
vadu správního řízení neshledal.

[4] K podstatě věci vycházel krajský soud z toho, že pozemek p. č. X byl v grafické části
územního plánu zahrnut do zastavěného území obce a vyznačen jako plocha s funkčním využitím
„smíšené obytné území“. V obecné rovině proto krajský soud umístění rodinného domu s ordinací
spolu s dalšími stavbami, které lze zařadit mezi stavby jednoduché a doplňkové k rodinnému
domu, shledal jako přípustné a v souladu se stanoveným funkčním uspořádáním vymezeného
území.

[5] Sporným je však podle krajského soudu výklad článku 6 závazné části územního plánu,
který ve vztahu k funkční složce „Bytová výstavba na území Trávník a Naděje“ uvádí, že v těchto
osadách „není navržen urbanistický rozvoj“ území s tím, že lze „výstavbu uskutečnit pouze na historických
lokalitách, na místě zbouraných budov“. Krajský soud je názoru, že tento článek lze vykládat v souladu
s celým územním plánem tak, že v dotčeném území nedošlo k vymezení dalších zastavitelných
ploch a takto je zajištěno účelné využívání v urbanizovaném území osady Trávník,
tedy lokalit již dotčených historickou zástavbou. Podle krajského soudu nelze přehlédnout,
že pozemek p. č. X byl historicky užíván spolu s ostatními pozemky, které byly zastavěné (st. p. č.
X s č. p. X, st. p. č. X zbořeniště), a proto byl nepochybně v územním plánu spolu s nimi zařazen
do ploch zastavěných jako „smíšené obytné území“ a v širším smyslu spadá i do lokality historické do
míst, kde se nacházejí zbourané budovy. Pokud by tomu tak nemělo být, byl by předmětný
pozemek nepochybně v závazné části územního plánu zahrnut do funkčních ploch
nezastavěných a nezastavitelných, stejně jako pozemek p. č. X. Podle krajského soudu je tedy
umísťovaná stavba rodinného domu spolu s dalšími souvisejícími stavbami na pozemku p. č. X
v souladu s územním plánem města C.

II. Kasační stížnost a vyjádření k ní

[6] Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost.
V ní uplatnil kasační důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb.
soudní řád správní.

[7] Stěžovatel znovu poukázal na to, že stavební úřad v předchozím řízení již vydal územní
rozhodnutí ze dne 10. 4. 2015, č. j. MUC-X/2 ve C. – T. u C. – čistírny odpadních vod a kanalizační
přípojky se systémem zasakování na pozemku parc. č. X, rovněž k. ú. C., pro budoucí rodinný dům“. Toto
rozhodnutí zrušil žalovaný Krajský úřad Libereckého kraje rozhodnutím ze dne 20. 7. 2015,
sp. zn. ÚOPSŘ 143/201-330 - rozh. V tomto rozhodnutí krajský úřad uvedl, že „vzhledem ke
skutečnosti, kdy pozemek p. č. X v osadě Trávník dříve nebyl zastavěn (není zde žádné zbořeniště), nelze na něm
dle platného územního plánu města C., konkrétně jeho regulativů stanovených Obecně závaznou vyhláškou č.
7/2004 o závazných částech územního plánu města C. (účinné od 31. 12. 2004) umístit a tedy ani povolit
3 As 93/2017 - 64
pokračování

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/