Vyhledávaní

3 Azs 119/2018 - 93 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobců: a) V. D.,
b) L. D., c) nezl. M. D., d) nezl. Z. D., všichni státní příslušníci Ukrajiny, všichni zastoupeni
Mgr. Gabrielou Kopuletou, advokátkou se sídlem Havlíčkova 1043/11, Praha 1, proti
žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační
stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2018,
č. j. 4 Az 89/2017 – 67,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobců Mgr. Gabriele Kopuleté, advokátce,
s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši
10 220 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu
do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobců nese
stát.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 26. 9. 2017, č. j. OAM-631/ZA-ZA12-K02-2017, neudělil
mezinárodní ochranu žalobci a) podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění rozhodném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o azylu“). Žalovaný dále
rozhodnutím ze dne 9. 10. 2017, č. j. OAM-630/ZA-ZA12-K02-2017, obdobně neudělil
mezinárodní ochranu žalobkyni b) a jejím dvěma nezletilým dětem [žalobcům c) a d)]. Žalobci
a) a b) jsou manželé a žalobci c) a d) jsou jejich nezletilí synové.

[2] Žaloby proti výše uvedeným rozhodnutím žalovaného Městský soud v Praze (dále jen
„městský soud“) nejprve spojil ke společnému projednání. Rozsudkem ze dne 2. 10. 2018,
č. j. 4 Az 89/2017 – 67, pak městský soud žaloby jako nedůvodné zamítl.

[3] Při posuzování věci vycházel městský soud z následujícího skutkového stavu.
Dne 3. 8. 2017 požádali žalobci o udělení mezinárodní ochrany v České republice. V rámci
žádosti a v následném pohovoru uvedli, že jsou státními příslušníky Ukrajiny, náboženským
vyznáním Svědkové Jehovovi a jsou bez politického přesvědčení. Ve vlasti žili ve městě X
v Ivano-Frankovské oblasti. K důvodům žádosti o mezinárodní ochranu žalobce a) sdělil, že měl
na Ukrajině spory s příbuznými o jednopokojový byt, který vlastní napůl se svou
3 Azs 119/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/