Vyhledávaní

2 As 327/2017 - 82

2 As 327/2017 - 81

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl V senátě složeném z předsedkyně ~IUDr. Miluše Doškové a soudců
Mgr. Evy Šonkové a _]UI)r. Karla Šímky v právní věcí žalobkyně: Marie Kožejová, bytem
Averinova 1681/2, Ostrava, doručovaeí adresa: u pana Vojtěcha Keprta, Plzeňská 10, Ostrava,
zastoupena Mgr. Petrem Míketou, advokátem se sídlem jaklovecká 1249/18, Ostrava, proti
žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/ 1,
Praha 2, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2017, č. MPSV-2017/120462-923, o kasační
stížností žalobkyně proti usnesení Krajského soudu V Ostravě ze dne 23. 8. 2017,

č. j. 18 Ad 30/2017 - 22,
takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2017, č. 18 Ad 30/2017 - 22,
s e ve výroku II. z r u š u e a Věc s e V tomto rozsahu V r a e í Krajskému soudu
V Ostravě k dalšímu řízení.

P o u Č e n í : Proti tomuto rozsudku n e s o u opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 4. ledna 2018

jUDr. Miluše Došková v. r.
předsedkyně senátu

Vyvěšeno dne: 4. 1. 2018
Svěšeno dne: 18. 1. 2018

Za správnost vyhotovení;
Markéta Smetanová g/
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/