Vyhledávaní

5 Ads 118/2018 - 55 dokument judikát


O P R A V N É U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Lenkou Matyášovou v právní věci
žalobkyně: MUDr. M. D., zastoupena Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou, se
sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se
sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2018, č. j. 1 Ad 11/2016 - 85,
t a k t o :
I. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. července 2019,
č. j. 5 Ads 118/2018 - 46, zní ve výroku III. správně následovně:
„III. Ustanovené právní zástupkyni Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové
s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1573 Kč, která jí bude vyplacena
z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“
O d ů v o d n ě n í :

[1] Ve věci výše uvedené Nejvyšší správní soud rozhodl rozsudkem č. j. 5 Ads 118/2018 - 46
ve výroku III. o přiznání odměny za zastupování ustanovené právní zástupkyni stěžovatelky
ve výši 1300 Kč. Tato částka však byla stanovena bez přihlédnutí k DPH, ačkoli je advokátka
plátcem této daně.

[2] Podle § 54 odst. 4 s. ř. s. předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní
a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné
usnesení a může odložit vykonatelnost rozsudku do doby, dokud opravné usnesení nenabude
právní moci. V souladu s citovanými ustanoveními a ve spojení s § 120 s. ř. s. tedy předsedkyně
senátu opravila zjevné nesprávnosti tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto opravného usnesení.

[3] V bodu 16 odůvodnění se proto nahrazuje text:

„Městský soud ustanovil usnesením ze dne 28. 7. 2017, č. j. 1 Ad 11/2016 – 54, stěžovatelce
zástupcem pro řízení o žalobě Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátku. Dle § 35 odst. 9
in fine s. ř. s. zastupuje ustanovený zástupce, je-li jím advokát, účastníka i v řízení o kasační
stížnosti. Náklady řízení platí v takovém případě stát (§ 35 odst. 8 ve spojení s § 120 s. ř. s.).
Náklady spočívají v odměně ustanoveného zástupce za jeden úkon právní služby (podání kasační
stížnosti) v částce 1000 Kč [§ 7, § 9 odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb.,
advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů] a dále v paušální náhradě hotových výdajů
ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky). Celková výše odměny ustanovené zástupkyně proto
5 Ads 118/2018

činí 1300 Kč, částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní
moci tohoto rozhodnutí.“

následovně:

„Městský soud ustanovil usnesením ze dne 28. 7. 2017, č. j. 1 Ad 11/2016 – 54, stěžovatelce
zástupcem pro řízení o žalobě Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátku. Dle § 35 odst. 9
in fine s. ř. s. zastupuje ustanovený zástupce, je-li jím advokát, účastníka i v řízení o kasační
stížnosti. Náklady řízení platí v takovém případě stát (§ 35 odst. 8 ve spojení s § 120 s. ř. s.).
Náklady spočívají v odměně ustanoveného zástupce za jeden úkon právní služby (podání kasační
stížnosti) v částce 1000 Kč [§ 7, § 9 odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb.,
advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů] a dále v paušální náhradě hotových výdajů
ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky). Protože advokátka doložila, že je plátcem DPH,
zvyšují se náklady řízení v částce 1300 Kč o částku 273 Kč, odpovídající dani, kterou je povinna
odvést z odměny za zastupování podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Celková výše odměny ustanovené zástupkyně proto činí 1573 Kč,
částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto
rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2019

JUDr. Lenka Matyášová
předsedkyně senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/