Vyhledávaní

Vyvěšeno dne: ..~.A~.:.~.w........ /
Svěšeno dne: ...~~~.A~:..~.~...... ~"
č. j. Vol 80/2018 - 17
USNESENÍ
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského
referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí, složeném z předsedy senátu Tomáše
Langáška a soudců Josefa Baxy (soudce zpravodaj), Michaely Bejčkové, Radana Malíka, Petra
Mikeše, Pavla Molka a Miloslava Výborného v právní věci navrhovatele: Mgr. Karel Světnička,
bytem Želivského 3/1388, Havířov, proti odpůrcům: 1) Státní volební komise, se sídlem nám.
Hrdinů 1634/4, Praha 4, a 2) Ing. Petr Vícha, bytem Na Chalupách 330, Bohumín, ve věci
návrhu na neplatnost hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky, konaných
ve dnech 5. a 6. 10.2018 a ve dnech 12. a 13. 10.2018, ve volebním obvodu č. 74 - Karviná,
takto:
I. Návrh s e od mít á .
II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
[1] Návrhem ze dne 26. 10. 2018 se navrhovatel domáhal toho, aby Nejvyšší správní soud
rozhodlo neplatnosti hlasování a nařídil přepočet hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu
České republiky ve volebním obvodu Č. 74 - Karviná.
[2] Navrhovatel uvádí, že ve volebním obvodu Č. 74 pro volbu do Senátu nebylo použito 498
obálek a 1048 hlasů bylo neplatných. Jelikož navrhovatel obdržel 1265 hlasů z 29 542 platných
hlasů, nepřekročil 6% hranici pro vrácení kauce (dle jeho výpočtu mu chybělo 508 hlasů).
Případným přepočtem hlasů by se však mohlo zjistit, že tuto hranici překročil a kauce mu měla
být vrácena. Ve svém návrhu zdůrazňuje, že nezpochybňuje vítězství Ing. Petra Víchy.
[3] Dne 5. 11. 2018 došlo soudu vyjádření Státní volební komise k návrhu. V něm se uvádí,
že pouze soud může přikročit k přepočítání hlasů ve volebním okrsku a za tímto účelem otevřít
zapečetěnou volební dokumentaci; tento úkon nepřísluší žádnému volebnímu orgánu.
[4] Návrh je nepřípustný.
[5] Zákon Č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"s. ř. s."), jakož i zákon Č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"),
výslovně neupravuje proces, júnž by bylo možno, bez zpochybnění výsledku proběhnuvších
voleb (volby) či hlasování v určitém okrsku či volebním obvodu, usilovat o přepočet hlasů
a vrácení volební kauci, pokud kandidát nepřekročil minimální zákonnou hranici pro vrácení
volební kauce. Vrácení volební kauce totiž neodmyslitelné souvisí právě s výsledkem voleb
Vol 80/2018
(hlasování); hranice pro její vrácení se odvíjí od procentního úspěchu kandidáta v prvním kole
voleb [srov. § 61 odst. 2 písm. e) zákon o volbách].
[6] Soud uzavírá, že snaha domoci se vrácení volební kauce není zákonem předvídaným
důvodem, který by bez dalšího vedl k přezkumu volebních výsledků.
[7] Soudní přezkum voleb neslouží k automatické (svým charakterem preventivní) revizi
a kontrole správných volebních počtů. Soud neni učitelem, který po skončení výuky sebere všem
okrskovým komisím písemné práce (zápisy o průběhu a výsledku hlasováni) a všechny
je zkontroluje a případně opraví. Podstata soudního přezkumu voleb spočívá v kontrole
volebního procesu z hlediska jeho souladu s právním řádem (srov. usnesení ze dne 26. 6. 2006,
sp. zn. Vol 5/2006, č. 944/2006 Sb. NSS). Bez existence namítaného porušení zákona (a dalších
podmínek stanovených tzv. algoritmem posuzování volebních stížností [srov. usnesení ze dne
2. 7. 2004, sp. zn. Vol 6/2004, č. 354/2004 Sb. NSS] soud nemůže přistoupit k přepočítání
výsledků voleb (hlasování).
[8] Navrhovatel se však svým podáním domáhá právě preventivního přepočítání výsledku
hlasování, přičemž důvodem jeho návrhu je snaha o vrácení volební kauce. Pro výše uvedené
je nutné shledat návrh nepřípustným.
[9] O náhradě nákladů řízetú o návrhu bylo rozhodnuto dle § 93 odst. 4 s. ř. s., podle něhož
na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z úcastníků,
Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravnýprostředek přípustný.
V Brně dne 7. listopadu 2018
Za správnost vyhotovení:
Pavlína Jánová
Tomáš Langášek v. r.
předseda senátu
-J-
dokument judikát

Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/