Vyhledávaní

2 Azs 367/2018 - 26 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyň: a) A. A., .b) nezl. S. A.,
zastoupená žalobkyní a) jako zákonnou zástupkyní, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se
sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 6. 2018,
č. j. OAM-476/ZA-ZA11-ZA19-2018, v řízení o kasačních stížnostech žalobkyň proti rozsudku
Krajského soudu v Brně ze dne 7. 9. 2018, č. j. 33 Az 16/2018 – 40, o návrzích žalobkyň na
přiznání odkladného účinku kasačním stížnostem,

t a k t o :

Kasačním stížnostem s e n e p ř i z n á v á odkladný účinek.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 6. 2018, č. j. OAM-476/ZA-ZA11-ZA19-2018
(dále jen „napadené rozhodnutí“) zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany žalobkyni a)
a žalobkyni b) (dále společně též „stěžovatelky“) podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb.,
o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), neboť státem příslušným
k posouzení jejich žádosti o udělení mezinárodní ochrany je podle čl. 3 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského
státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí
země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (dále jen „Nařízení
Dublin III“ či „Dublinské nařízení“) Spolková republika Německo, pročež byla žádost
stěžovatelek o udělení mezinárodní ochrany nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona
o azylu.

[2] Proti napadenému rozhodnutí žalovaného brojily stěžovatelky žalobou
u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), který ji rozsudkem ze dne 7. 9. 2018,
č. j. 33 Az 16/2018 - 40, jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní (dále jen „s. ř. s.“), zamítl.

[3] Rozsudek krajského soudu následně stěžovatelky napadly kasačními stížnostmi ze dne
12. 11. 2018, v nichž zároveň navrhly, aby Nejvyšší správní soud přiznal jejich kasačním
stížnostem odkladný účinek.

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/