Vyhledávaní

9 Azs 266/2018 - 40 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců
JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: X. Y.,
zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované:
Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4,
proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 8. 2016, č. j. MV-98503-4/SO-2016, v řízení
o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2018,
č. j. 3 A 154/2016 - 40,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .
II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.
III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku
kasační stížnosti ve výši 1 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního
soudu k rukám zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta se sídlem Opletalova 1417/25,
Praha 1, do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í :

I. Vymezení věci

[1] Žalobce (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného
rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba
proti shora uvedenému rozhodnutí žalované. Žalovaná napadeným rozhodnutím zamítla
odvolání žalobce proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky
(dále jen „prvostupňový správní orgán“), ze dne 6. 6. 2016, č. j. OAM-14138-60/PP-2013,
kterým byla zamítnuta jeho žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu na území České
republiky z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 87b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění v době rozhodné
(dále jen „zákon o pobytu cizinců“), v návaznosti na ustanovení § 15a téhož zákona a nevydáno
povolení k přechodnému pobytu.

[2] V řízení před městským soudem žalobce uplatnil dva žalobní body. V prvním žalobním
bodu namítal nedostatečně zjištěný stav věci a z něj plynoucí vadu správního řízení spočívající
v tom, že nebyl prvostupňovým správním orgánem ani žalovaným (dále také „správní orgány“)
shledán jako rodinný příslušník občana Evropské unie ve smyslu § 15a zákona o pobytu cizinců
9 Azs 266/2018

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/