Vyhledávaní

3 As 261/2017 - 21 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců
JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce L. M., zastoupeného Mgr.
Bc. Tomášem Kasalem, LL.M., advokátem se sídlem Kolín, Kutnohorská 43, proti žalovanému
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí
1245, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze
dne 15. 8. 2017, č. j. 28 A 21/2016 – 50,

t a k t o :

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojí proti rozsudku Krajského soudu
v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2017, č. j. 28 A 21/2016 – 50, jímž krajský soud zamítl jeho
žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2016, č. j. KUKHK-24533/DS/2016/SR,
kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Nový
Bydžov ze dne 28. 6. 2016, č. j. D/046/16/MK. Naposledy uvedeným rozhodnutím
byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v příčinné souvislosti s porušením § 18 odst.
4 téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta ve výši 2.000 Kč a současně povinnost uhradit
náklady přestupkového řízení.

[2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní
poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud (prostřednictvím jeho zástupce) usnesením ze dne
20. 9. 2017, č. j. 3 As 261/2017 – 9, ke splnění poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě 7 (sedmi) dnů
od doručení tohoto usnesení; zároveň byl poučen o následcích spojených s nevyhověním této
výzvě.

[3] V průběhu řízení o předmětné kasační stížnosti došlo k novele zákona č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), zákonem č. 296/2017 Sb.,
s účinností od 30. 9. 2017. Dle přechodných ustanovení čl. VI zákona č. 296/2017 Sb. však platí,
že na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 549/1991 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Dle § 32, věty první soudního řádu správního (dále
jen „s. ř. s.“) platí, že řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu. Pro řízení o opravných
prostředcích dle části třetí hlavy třetí s. ř. s. se uvedené ustanovení užije přiměřeně (§ 120 s. ř. s.).
3 As 261/2017

Kasační stížnost stěžovatele byla doručena na elektronickou podatelnu krajského soudu dne
6. 9. 2017, který ji následně postoupil Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 9. 2017. V důsledku
této skutečnosti se proto na nyní vedené řízení použije zákon o soudních poplatcích, ve znění
zákona č. 460/2016 Sb., účinného do 29. 9. 2017.

[4] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vzniká poplatková povinnost
podáním kasační stížnosti; dle § 7 citovaného zákona se stal soudní poplatek za kasační stížnost
splatným okamžikem jejího podání.

[5] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích dále platí, že nebyl-li poplatek za řízení
splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení
ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[6] Povinnost zaplatit soudní poplatek vznikla stěžovateli společně s podáním kasační
stížnosti. Jak již bylo uvedeno, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval k úhradě soudního
poplatku usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 3 As 261/2017 – 9, které bylo v souladu
s § 42 odst. 1 a 2 s. ř. s. doručeno právnímu zástupci stěžovatele do datové schránky dne
27. 9. 2017 (čl. 9 spisu zdejšího soudu). Posledním dnem sedmidenní lhůty pro zaplacení
soudního poplatku se tak stala středa 4. 10. 2017 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel však toho dne
a ani později soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud připomíná, že v případě lhůty
k zaplacení soudního poplatku stanovené usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 3 As 261/2017 – 9,
se již jednalo o lhůtu dodatečnou – náhradní, neboť poplatek za kasační stížnost je splatný
okamžikem jejího podání. Použitá právní úprava nadto fakticky umožňuje uhradit soudní
poplatek i po lhůtě stanovené soudem ve výzvě, a to až do právní moci usnesení o zastavení
řízení; je tak třeba uvažovat i s dobou, než Nejvyšší správní soud vydá, respektive doručí takové
usnesení. Tato doba je více než dostatečná pro splnění poplatkové povinnosti.

[7] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví,
stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož soudní poplatek nebyl ke dni vydání tohoto
usnesení zaplacen, byly naplněny podmínky předvídané v ustanovení § 9 odst. 1 větě
za středníkem zákona o soudních poplatcích; proto zdejšímu soudu nezbylo, než řízení o kasační
stížnosti zastavit.

[8] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s.,
ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení,
neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. října 2017

Mgr. Radovan Havelec
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/