Vyhledávaní

9 Afs 280/2017 - 57 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové
a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: Bc. Č. L.,
zast. Mgr. Bc. Michalem Hessem, advokátem se sídlem Národní 58/32, Praha 1, proti
žalovanému: Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, proti rozhodnutí
žalovaného ze dne 24. 9. 2014, č. j. 67659/2014-MZE-14132, sp. zn. 8RV22197/2014-14132, v
řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2017,
č. j. 8 A 188/2014 - 48,
t a k t o :
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2017, č. j. 8 A 188/2014 - 48,
s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.
O d ů v o d n ě n í :
I. Vymezení věci
[1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví
označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo dle § 78
odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„s. ř. s.“), zrušeno shora uvedené rozhodnutí stěžovatele.
[2] Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Státního
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) ze dne 5. 5. 2014,
č. j. SZIF/2014/0145500, jímž byla žalobci uložena povinnost vrátit část dotace ve výši 448
429,86 Kč, která mu byla poskytnuta na založení lesního porostu v souladu s nařízením vlády
č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.
[3] Jádrem sporu je otázka prekluze práva zahájit správní řízení o vrácení dotace, konkrétně,
zda Fond zahájil správní řízení o povinnosti vrátit část dotace včas.
[4] Dle § 11a odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu,
ve znění účinném do 31. 12. 2014 (dále jen „zákon č. 256/2000 Sb.“), [v]rácení dotace a penále uloží
Fond rozhodnutím, vymáhá je a činí ostatní opatření představující jejich správu. Řízení o vrácení dotace Fond
zahájí nejpozději v kalendářním roce následujícím po prvotním zjištění nesrovnalosti podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství.
9 Afs 280/2017

[5] Stěžovatel v odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že Fond zahájil se
žalobcem správní řízení dne 13. 1. 2014, tedy již za účinnosti čl. 54 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. 12. 2013, o financování, řízení a sledování
společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES)
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/200 (dále také „Nařízení
č. 1306/2013“).
[6] Dle čl. 54 odst. 1 Nařízení č. 1306/2013 [v] případě neoprávněných plateb v důsledku
nesrovnalosti nebo nedbalosti požádají členské státy u příjemce o vrácení těchto plateb do 18 měsíců poté, co byla
schválena kontrolní zpráva nebo podobný doklad konstatující, že došlo k nesrovnalosti, popřípadě poté, co tuto
zprávu nebo podobný dokument obdržela platební agentura či subjekt odpovědný za zpětné získávání daných
plateb. Odpovídající částky se v okamžiku podání žádosti o vrácení plateb zaznamenají do knihy dlužníků
platební agentury.
[7] Dle čl. 121 odst. 1 věty 2 Nařízení č. 1306/2013 se uvedené nařízení použije ode dne
1. 1. 2014.
[8] Městský soud se nejprve zabýval otázkou, kdy došlo k prvotnímu zjištění nesrovnalosti
ve smyslu § 11a odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb. Zde soud dospěl k závěru, že se tak stalo
nejpozději při posledním dnu kontroly, ke kterému je rovněž datován kontrolní list, který lze
považovat za první písemné hodnocení ve smyslu čl. 35 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne
21. 6. 2005, o financování společné zemědělské politiky (dále také „Nařízení č. 1290/2005“), tedy
dne 26. 10. 2012. Ohledně výše uvedeného nebylo mezi účastníky sporu, protože oba shodně
tvrdili, že nesrovnalosti byly zjištěny při provedené kontrole.
[9] V § 11a odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., je stanovena prekluzivní lhůta, jejíž zmeškání má
za následek zánik práva Fondu zahájit řízení o „vrácení dotace a penále“, resp. zánik práva Fondu
vyžadovat na příjemci vrácení dotace nebo zaplacení penále (viz např. rozsudky NSS ze dne
9. 12. 2009, č. j. 7 Afs 108/2009 – 90, a ze dne 17. 12. 2009, č. j. 7 Afs 129/2009 - 86). Jelikož
lhůta k zahájení řízení počala běžet nejpozději dne 26. 10. 2012, byl posledním dnem lhůty, kdy
bylo možno zahájit správní řízení, den 31. 12. 2013, správní řízení však bylo zahájeno až dne
13. 1. 2014, tedy poté, kdy již právo Fondu na zahájení řízení zaniklo.
[10] Názor stěžovatele, že mohl zahájit řízení se žalobcem dle Nařízení č. 1306/2013,
je mylný, neboť, jak už bylo uvedeno výše, právo žalovaného na zahájení řízení zaniklo ke dni
31. 12. 2013. Na této skutečnosti nemůže nic změnit ani nová delší lhůta stanovená v uvedeném
nařízení, neboť v době, kdy nabylo účinnosti, právo zahájit řízení již bylo prekludováno.
[11] Soud se dále zabýval vztahem § 11a odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb. a čl. 33 odst. 5
Nařízení č. 1290/2005. Nepřisvědčil stěžovateli, že členskému státu není v dané oblasti dána
pravomoc vlastní právní úpravy, a proto nelze aplikovat část § 11a odst. 3 zákona
č. 256/2000 Sb., neboť v čl. 33 odst. 5 Nařízení č. 1290/2005 je předpokládáno, že členský stát
vydá vnitrostátní právní předpisy upravující řízení s cílem zpětného získání finančních
prostředků, přičemž § 11a odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb. se týká postupu zpětného získání
prostředků. Nařízení nezakazuje, aby prekluzivní lhůta byla vnitrostátním předpisem stanovena,
přičemž stanovení této lhůty je nepochybně v souladu s principem právní jistoty.
[12] Sporná lhůta a s ní spojený zánik práva zahájit řízení o vrácení poskytnutých prostředků
není v rozporu s finančními zájmy EU, jak se mylně domnívá stěžovatel, neboť v případě,
že správní orgán nestihne zahájit řízení včas, může Komise dle čl. 32 odst. 4 Nařízení
č. 1290/2005 rozhodnout o tom, že částky, které mají být získány zpět, uhradí členský stát.
Naopak soud je toho názoru, že stanovení prekluzivní lhůty je plně v souladu s finančními zájmy
9 Afs 280/2017 - 58
pokračování

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/