Vyhledávaní

7 Azs 404/2017 - 22 dokument judikatura

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců
Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: S. S., zastoupena JUDr. Janem
Slunečkem, advokátem se sídlem Mírové náměstí 48, Louny, proti žalovanému: Komise
pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2017,
č. j. 11 A 64/2015 - 63,

t a k t o :

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2017, č. j. 11 A 64/2015 - 63, kterým byla zamítnuta její
žaloba proti rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 3. 2015, č. j. MV-91623-3/SO/2013,
a č. j. MV-91623-5/SO-2013.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti
[§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatelka tuto povinnost současně s podáním
kasační stížnosti nesplnila, Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 5. 1. 2018,
č. j. 7 Azs 404/2017 - 15, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč.

[3] Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovatelce stanovena lhůta patnácti dnů
od doručení uvedeného usnesení s tím, že byla poučena o následcích nezaplacení zákonem
stanoveného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovatelce (jejímu zástupci)
doručeno dne 8. 1. 2018. Stěžovatelka však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný
podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě,
kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku
po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní
zákon.

7 Azs 404/2017

[6] Jelikož stěžovatelka ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem soudní poplatek
splatný podáním kasační stížnosti nezaplatila, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1
zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení o kasační
stížnosti.

[7] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný
z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2018

JUDr. Tomáš Foltas
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/