Vyhledávaní

3 Afs 87/2017 - 36 dokument judikatura

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K
J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců
Mgr. Radovana Havelce a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: Gerhard
Horejsek a spol., s.r.o., se sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1, zast. JUDr. Pavlem
Kavínkem, advokátem se sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací
finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného
ze dne 18. 9. 2015, č. j. 31353/15/5100-41459-711438, o kasační stížnosti žalobkyně proti
rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 2. 2017, č. j. 30 Af 89/2015 - 84,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žádnému z účastníků s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského
soudu v Brně, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 9. 2015,
č. j. 31353/15/5100-41459-711438. Tímto rozhodnutím žalovaný podle § 18 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „daňový řád“),
delegoval místní příslušnost k výkonu správy všech daní žalobkyně s výjimkou daně z nemovitých
věcí a daně z nabytí nemovitých věcí z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční
úřad pro Ústecký kraj, a to s účinností od 21. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž bylo toto rozhodnutí oznámeno.

[2] Po posouzení věci krajský soud konstatoval, že žalovaný delegoval místní příslušnost
ke správě daní na základě kritéria účelnosti. Účelnost delegace popsal jako neurčitý právní pojem,
a při jeho výkladu poukázal na komentářovou literaturu. Dospěl přitom k závěru, že pojem
„účelnost“ je nezbytné vykládat s ohledem na obsah základních zásad správy daní (zejména zásady
přiměřenosti, zákazu zneužití pravomoci, předvídatelnosti a klientského přístupu). Poukázal také
na rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 4. 4. 2016, č. j. 3 Af 27/2013 - 51, a ze dne
12. 4. 2016, č. j. 3 Af 28/2013 - 45, a uvedl, že důvodem k delegaci místní příslušnosti správy daní
3 Afs 87/2017

Pro plný přístup k dokumentu se prosím přihlašte do svého klientského účtu.
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/