Vyhledávaní

2 As 160/2019 - 16 dokument judikát


U S N E S E N Í


Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců
JUDr. Karla Šimky a Mgr. Gabriely Bašné v právní věci žalobkyně: SF Motors, s. r. o., se sídlem
Nad Petruskou 8a, Praha 2, zastoupená Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem
Ledčická 15, Praha 8, proti žalovanému: Městský úřad Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 78,
Kolín, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím ve vyznačení doložky právní
moci na rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 8. 2017, č. j. MUKOLIN/OD 86602/17-hau, v řízení
o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2019,
č. j. 48 A 117/2017 – 22,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši
5000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní
moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Včasně podanou blanketní kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhala
zrušení usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) ze dne 14. 5. 2019,
č. j. 48 A 117/2017 – 22.

[2] Nejvyšší správní soud výrokem I. usnesení ze dne 24. 6. 2019, č. j. 2 As 160/2019 - 11,
vyzval stěžovatelku, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu
správního (dále jen „s. ř. s.“), ve lhůtě jednoho měsíce doplnila kasační stížnost o důvody,
pro které napadá v záhlaví označené usnesení krajského soudu; poučil ji přitom, že pokud výzvě
nevyhoví, bude její kasační stížnost odmítnuta.

[3] Usnesení bylo zástupci stěžovatelky Mgr. Václavu Voříškovi doručeno do datové
schránky dne 28. 6. 2019. Podle § 40 odst. 2 ve spojení s § 40 odst. 3 s. ř. s. uplynula stanovená
měsíční lhůta k doplnění kasační stížnosti dnem 29. 7. 2019 (den, který se svým označením
shoduje s počátkem lhůty, tj. 28. 7. 2019, totiž připadl na neděli). Stěžovatelka však ve stanovené
lhůtě na výzvu k doplnění kasační stížnosti nezareagovala. Kasační stížnost tedy nesplňuje
náležitosti předepsané v § 106 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 103 odst. 1 s. ř. s.

2 As 160/2019

[4] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. „kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat
označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj
o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně“. Podle odst. 3 téhož ustanovení
„nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě
jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může
stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud
na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.“

[5] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. „předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění
vad podání a stanoví mu k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno
a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne,
nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.“

[6] Stěžovatelka neodstranila vadu kasační stížnosti (absenci kasačních námitek) ve lhůtě
k tomu stanovené, pročež v řízení o kasační stížnosti nelze pokračovat. Soudní řád správní
s takovouto situací nespojuje jiný procesní důsledek než právě odmítnutí podání (kasační
stížnosti). Stěžovatelka byla o tomto následku řádně poučena již ve výše zmíněném usnesení
ze dne 24. 6. 2019, č. j. 2 As 160/2019 - 11. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle
§ 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud
za přiměřeného užití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 téhož zákona).
Kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků tedy nemá právo na náhradu nákladů řízení
o kasační stížnosti.

[8] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka již zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační
stížnosti (5000 Kč), rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení tohoto soudního
poplatku. Poplatek bude stěžovatelce vrácen k rukám jejího zástupce, Mgr. Václava Voříška,
a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. srpna 2019

JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/