Vyhledávaní

7 As 133/2018 - 56 dokument judikát

U S N E S E N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců
JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému:
Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce
proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2018, č. j. 62 A 140/2017 - 21,

t a k t o :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) brojil u Krajského soudu v Brně žalobami proti usnesením
Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2017, č. j. 7 As 45/2017 - 28, ze dne 16. 3. 2017,
č. j. 2 As 53/2017 - 29, ze dne 22. 3. 2017, č. j. 2 As 88/2017 - 9, ze dne 22. 3. 2017,
č. j. 2 As 90/2017 - 10, ze dne 30. 3. 2017, č. j. 1 As 116/2017 - 9, ze dne 17. 5. 2017,
č. j. 7 As 115/2017 - 14, ze dne 18. 5. 2017, č. j. 9 As 135/2017 - 9, a ze dne 14. 7. 2017,
č. j. 5 As 202/2017 - 10. Krajský soud usnesením ze dne 28. 2. 2018, č. j. 62 A 140/2017 - 21,
spojil tyto žaloby vedené pod sp. zn. 62 A 140/2017, sp. zn. 62 A 141/2017, sp. zn.
62 A 144/2017, sp. zn. 62 A 145/2017, sp. zn. 62 A 149/2017, sp. zn. 62 A 183/2017, sp. zn.
62 A 184/2017 a sp. zn. 62 A 253/2017, ke společnému projednání a odmítl je. Žalobce podal
obsahově totožné kasační stížnosti směřující proti v záhlaví uvedenému usnesení a proti
neexistujícím usnesením v každé další věci vedené pod výše vyjmenovanými sp. zn. Nicméně jak
již bylo uvedeno, vyjmenované věci krajský soud spojil ke společnému projednání a rozhodl
o nich jedním, v záhlaví uvedeným usnesením, všechna žalobcova podání tedy směřují proti
tomuto jednomu usnesení a jedná se o jednu kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů
vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy,
a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví (viz např. usnesení Nejvyššího
správního soudu ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 95/2017 - 10, ze dne 11. 4. 2017,
č. j. 4 As 72/2017 - 10, nebo ze dne 4. 5. 2017, č. j. 10 As 125/2017 - 11).

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost bez dalšího odmítl podle § 46 odst. 1
písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] S ohledem na nepřípustnost podaného návrhu se Nejvyšší správní soud nezabýval
namítanou podjatostí soudců Krajského soudu v Brně ani nečinil žádné další procesní
kroky (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2017, č. j. 8 As 1/2017 - 10,
ze dne 26. 1. 2017, č. j. 8 As 7/2017 - 8, ze dne 30. 3. 2017, č. j. 1 As 126/2017 - 9 atp.). Nutno
7 As 133/2018

dodat, že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce
v řízení o projednávané věci, resp. v jeho rozhodování, což je stěžovateli známo i z dřívějších
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (viz např. usnesení ze dne 17. 7. 2014,
č. j. Nao 232/2014 - 18, nebo ze dne 21. 10. 2014, č. j. 8 As 136/2014 - 67).

[5] Co se týče v kasační stížnosti obsaženého podnětu k zahájení kárného řízení se soudci
krajského soudu, kteří ve věci rozhodovali, Nejvyšší správní soud dodává, že v daném případě
nemá pravomoc činit v tomto směru opatření (srov. § 4 a § 12 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud je
sice i kárným soudem podle § 3 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních
zástupců a soudních exekutorů, kárné senáty tohoto soudu však rozhodují až o kárných návrzích
podaných kárnými navrhovateli. Tím stěžovatel není. Návrh na zahájení kárného řízení jsou
oprávněny podat pouze osoby taxativně vyjmenované v § 8 odst. 2 uvedeného zákona. Kárným
navrhovatelem ve věci kárné odpovědnosti soudce krajského soudu je v prvé řadě předseda
daného krajského soudu.

[6] Protože kasační stížnost byla odmítnuta, žádný z účastníků nemá právo na náhradu
nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2018

Mgr. David Hipšr
předseda senátu
Na přehled dokumentůNa začátek dokumentu
page 1
/